Nord Universitet

Nord Universitet

Økonomi og landbruk, bachelorgradsstudium

Economy and agriculture, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  01.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Landbruket skal
  dekke nasjonalt behov for mat, som påvirkes av den nasjonale politikken og den internasjonale matvaresituasjonen. Næringa og forvaltningen har derfor behov for folk med
  god kunnskap både om landbruk, landbruksøkonomi, generell økonomi og landbrukspolitikk. Studiet kombinerer grunnleggende emner fra bachelorstudiet i økonomi og
  administrasjon med emner om norsk landbruk og om matvaresituasjonen internasjonalt. Folk med kompetanse innen økonomi, landbruk og landbrukspolitikk etterspørres fra
  regnskapskontor, forvaltning og veiledningstjenester i private virksomheter og i kommunene. Nord universitet har god kompetanse innen landbruk og økonomi og samarbeid med andre sterke landbruksfaglige miljø.

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk er et foretaksøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse om naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer innen landbruket. Studiet omfatter 180 studiepoeng. Av disse er 120 studiepoeng økonomisk administrative emner, mens 60 studiepoeng er landbruks- og landbruksøkonomiske emner. Studentene på økonomi og landbruk vil få egne oppgaver som er relevante for landbrukets problemstillinger i de emner som er del av økonomi og administrasjonsstudiet. Læringsutbytte oppnås gjennom emner innen:

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og gruppearbeid, casestudier og prosjektarbeid. Nord universitet legger stor vekt på studentaktive metoder og på godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer også tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal gjennomføres i siste studieår. Oppgaven kan skrives i samarbeid med en virksomhet fra enten privat- eller offentlig sektor. Konkret tema velges i samråd med faglig veileder i Nord universitet og den aktuelle virksomheten.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige eksamener.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør.
  Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «ITtjenester» på Nord universitet sine nettsider. 

  Internasjonalisering

  Nord universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet.

  Innen landbruksfag har Nord universitet en samarbeidsavtale om student- og faglærerutveksling med University of Minnesota (USA). Det jobbes med å inngå flere avtaler om studentutveksling.

  Studieevaluering

  Nord universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene, ved at studentene deltar i evaluering av så vel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje gjennom:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering 

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved Nord universitet.

  Videre studier

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk gir mange muligheter for videre studier innen økonomiske fag, mellom annet master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) i Nord universitet eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Man må være oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid.

  Bachelorgrad i økonomi og landbruk vil sammen med 60 studiepoeng innen regnskapsfag og skatterett gi autorisasjon som regnskapsfører i henhold til Finanstilsynets krav.

  Kostnader

  Alle studenter må betale semester- og kopinoravgift.

   

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  ØKO1421, Organisasjon, ledelse og entreprenørskap 15 15
  MET111, Matematikk 7.5 7.5
  ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7.5 7.5
  ØKO170, Mikroøkonomi 7.5 7.5
  MET222, Statistikk 7.5 7.5
  ØKO110, Regnskap I 7.5 7.5
  ØKO150, Markedsføring 7.5 7.5
  ØKO270, Makroøkonomi 7.5 7.5
  ØKO212, Driftsregnskap 7.5 7.5
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO210, Regnskap II 7.5 7.5
  ØKO213, Økonomisk styring I 7.5 7.5
  ØKO261, Strategi 7.5 7.5
  ØKO271, Offentlig økonomi 7.5 7.5
  ØKO214, Finansiering og investering 7.5 7.5
  HUS3051, Storfeproduksjon og driftsøkonomi 10 10
  HUS2151, Ledelse og entreprenørskap 7.5 7.5
  HUS3301, Landbrukspolitikk 7.5 7.5
  MET323, Samfunnsvitenskapelig metode 7.5 7.5
  LAN1010, Mat, marked og klima 7.5 7.5
  BAC370, Bacheloroppgave 15 15
  Valgemner (5 stp) 5
  MET311, Videregående matematikk 7.5 7.5
  HUS2501, Sau og geit 5 5
  HUS2030, Hest og hund 5 5
  Sum studiepoeng 180 47.5 30 30 30 32.5 27.5