Nord Universitet

Nord Universitet

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium

Public Administration and Management, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er et tilbud til personer som ønsker innsikt i ledelse under forhold med stadige og tildels store endringer, slik vi ser det i offentlig sektor. Studiet er definert som videreutdanning for personer med lederoppgaver eller som ønsker lederoppgaver i offentlig virksomhet.

  Studiet tar sikte på å gi kandidatene solide kunnskaper, ferdigheter og innsikt i ulike sider ved:
  Politikk og forvaltning, organisasjonsteori og organisatoriske utfordringer for offentlig sektor, økonomi (slik som økonomisk styring, nasjonaløkonomi og økonomisk politikk) og ledelse (slik som prosjektledelse, personalledelse og endringsledelse). Teori i kombinasjon med anvendelse på praktiske problemstillinger skal gjøre kandidatene i stand til å ivareta viktige lederoppgaver i framtida. Studiet skal sette studentene bedre i stand til dette på følgende måte:
  - vurdere og forstå hva som virker inn på samspillet mellom
  enkeltindivider, samfunn og organisasjon
  - administrere og lede en organisasjon
  - iverksette analyser, observasjoner og strategier for å bedre,
  forandre og øke organisasjonens effektivitet.

  Studiet er inndelt i større og mindre enheter avhengig av arbeidsmengden etter et normert heltidsstudium på 60 studiepoeng pr. år. Halvparten av studiet omfatter organisasjons- og ledelsesfag. Den andre halvparten består av økonomi- og datafag.

  Opptakskrav og rangering

  Det kreves fullført utdanning på høgskole- eller universitetsnivå av minst to års varighet. Søkere som ikke oppfyller dette kravet kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetansevurdering. Søkere med minst tre års yrkeserfaring vil bli foretrukket.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper
  Studenten har grunnleggende kunnskaper om

  Ferdigheter
  Studenten skal kunne

  Generell kompetanse
  Studenten kan

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og internettbasert undervisning. Studiet starter med en obligatorisk samling på 5 dager, der det gis en innføring i sentrale emner og undervisningsopplegg. Utover dette vil det bli arrangert 1 samling à 4 dager og 4 samlinger à 3 dager i løpet av studieåret. Mellom samlingene blir det gitt nettbasert undervisning, med obligatoriske innleveringsoppgaver. Undervisningstilbudet og studiebelastningen for den enkelte student skal med dette tilsvare et fulltidsstudium i løpet av året. Det er imidlertid mulighet til å gjøre individuelle tilpasninger i egen utdanningsplan.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Videre studier

  Studiet i offentlig administrasjon og ledelse kan inngå i en bachelorgrad.

  Master of Public Administration (MPA) og Kunnskapsledelse, mastergradstudium (MKL) vil være muligheter for de som ønsker å kunne gå ennå dypere inn i ledelsesutfordringene knyttet til offentlig sektor. Disse masterstudiene tilbys i et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Handelshøyskolen i København.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  OAL151, Digitaliseringsstrategi 6 6
  OAL132, Økonomisk styring 12 12
  OAL101, Organisasjon og ledelse 12 12
  OAL120, Prosjektledelse 6 6
  OAL141, Samfunnsøkonomi 12 12
  OAL113, Forvaltning og politikk 12 12
  Sum studiepoeng 60 30 30