Nord Universitet

Nord Universitet

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium - FU

Engelsk....

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.05.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Innledning

  Studiet er et tilbud til personer som ønsker å etablere en bedre innsikt i ledelse under forhold med stadige og tildels store endringer, slik vi ser det i offentlig sektor.

  Mål for studiet

  Studiet tar sikte på å gi kandidatene solide kunnskaper, ferdigheter og innsikt i ulike sider ved; Ledelse, slik som virksomhetsledelse, personalledelse og endringsledelse; Økonomi, slik som økonomisk styring, nasjonaløkonomi og økonomisk politikk; Prosjektarbeid og prosjektledelse; IT som verktøy for styring og effektivisering. Teori i kombinasjon med anvendelse på praktiske problemstillinger skal gjøre kandidatene i stand til å ivareta viktige lederoppgaver i framtida. Studiet skal sette studentene bedre i stand til dette på følgende måte:
  - vurdere og forstå hva som virker inn på samspillet mellom
  enkeltindivider, samfunn og organisasjon.
  - administrere og lede en organisasjon.
  - iverksette analyser, observasjoner og strategier for å bedre,
  forandre og øke organisasjonens effektivitet.

  Innhold

  Studiet er inndelt i større og mindre enheter avhengig av arbeidsmengden etter et normert heltidsstudium på 60 studiepoeng pr. år. Lokal gjennomføring kan avtales for deltid eller heltid. Halvparten av studiet omfatter organisasjons- og ledelsesfag. Den andre halvparten består av økonomifag og IT som ledelsesverktøy.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen er lagt opp i samarbeid mellom HiNT og lokale arrangører ved Folkeuniversitetet. Studiet har samme innhold og pensum som det ordinære studieopplegget ved HiNT, men det er et alternativt undervisningsopplegg med undervisning og øvinger. Studieopplegget er under kontinuerlig vurdering, og studentene må være forberedt på endringer. Dette gjelder spesielt faglitteraturen, og endelig pensum kunngjøres når hvert enkelt fag starter.      

  Videre studier

  Studiet i offentlig administrasjon og ledelse kan inngå med 60 studiepoeng i en bachelorgrad, som forutsetter i alt 180 studiepoeng.

  Studiet Master of Public Administration vil være en mulighet for de som ønsker å kunne gå ennå dypere inn i ledelsesutfordringene knyttet til offentlig sektor. Masterstudiet tilbys i et samarbeid mellom HiNT, HiST og CBS.         

  Studiemodell

  Hvert emne kan gjennomføres enten høst eller vår.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  OAL130FU, Økonomisk styring 24 1212
  OAL140FU, Samfunnsøkonomi 24 1212
  OAL100FU, Organisasjon og ledelse 24 1212
  OAL110FU, Personal- og endringsledelse 24 1212
  OAL120FU, Prosjektledelse 12 66
  OAL151FU, IT som ledelsesverktøy 12 66
  Sum studiepoeng 120 60 60