Nord Universitet

Nord Universitet

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.04.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er et et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler á 15 studiepoeng. Opplæringen er tilrettelagt PP-tjenesten som organisasjon, og det vektlegges nærhet til praksisfeltet.

  Den overordnede målsettingen er å styrke deltakernes kompetanse i organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole.

  Det er et mål at deltakerne skal bli bedre i stand til å analysere behovet for organisasjonsutvikling, og tilegne seg kompetanse i å planlegge og i å gjennomføre endringsarbeid i egen organisasjon, barnehager og skoler. Den overordnede målsettingen er å styrke deltakernes kompetanse i organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole.

  Deltakerne skal slik tilegne seg forståelse for ulike teoretiske, metodiske og pedagogiske tilnærminger for hvordan barnehager, skoler og PPT fungerer som organisasjoner, samt utvikle ferdigheter i å gjennomføre utviklingsprosesser.

  Studiet vil fokusere på utfordringer knyttet til endringskraft og motstand mot endring, og på beslutningsprosesser både på organisasjon-, gruppe og individnivå. Videre skal deltakere utvikle ferdigheter i å analysere og håndtere organisasjoners struktur og kultur.

   

  Opptakskrav og rangering

  Ansatt i PPT. Det kreves relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå (180 stp) og relevant praksis.

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet Organisasjonsutvikling og endringsarbeid er delt inn i to moduler på totalt 30 studiepoeng.

  Modul 1: Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole (15stp)
  Modul 2: Utviklingsarbeid , endringsprosesser og implementering (15 stp) 

  Tilbudet varer i 4 studieår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
  Hver modul gjennomføres på et semester. Studiet gjennomføres i løpet av ett studieår. Modulene kan tas enkeltvis, men modul 2 bygger på modul 1 eller tilsvarende videreutdanning for PPT. Hver modul gjennomføres med maks 30 studenter.

  Opplæringsloven understreker at PPT skal bistå skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling og systemrettet arbeid for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Meld. St. 24 (2012- 2013) varsler at PPT også skal tillegges tilsvarende oppgaver overfor barnehagen. Det er et overordnet mål at PP-rådgiveren skal arbeide systemrettet på barnehage- og skolenivå samt bygge tverretatlig og tverrfaglig samarbeid på kommunene- og fylkesnivå. Videreutdanningen vektlegger utvikling av kompetanse innen systemrettet arbeid gjennom analyse, planlegging og gjennomføring av endringsarbeid innen egen organisasjon og i barnehager og skoler.

  Det belyses hvordan ansatte i PPT kan anvende og utvikle kompetanse i veiledning av utviklingsprosesser i barnehager og skoler på systemnivå.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praksisnært med fleksibel organisering, samlinger og nettstøtte som er tilpasset arbeids- og studiesituasjonen til deltakerne. Det vil være forpliktende arbeid mellom samlingene med mulighet for nettbasert veiledning. Emnene er organisert som en veksling av samlinger og nettbaserte/digital tilrettelegging som dekker både studieadministrative, pedagogiske og faglige bruksområder. Hver modul (15 stp.) er på 3 samlinger med 7 dager totalt.

  Samlinger høsten 2016:

  1. Introduksjon av systemmodeller og kunnskapsutvikling ( 3 dager)
  2. Posisjon som veileder i systemrettet arbeid og organisasjonsutvikling (2 dager)
  3. Teamutvikling og presentasjonssamling (2 dager)

   Samlinger våren 2017

  1. Endringsprosesser og endringskraft (3 dager)
  2. Strategisk ledelse og aksjonsbasert utvikling (2 dager)
  3. Implementering av systemarbeid og presentasjonssamling ( 2dager)

  Studieevaluering

  Det vil bli foretatt emneevaluering på hvert enkelt emne, både fra Nord universitet og i regi av Utdanningsdirektoratet.

  Videre studier

  Studiet utgjør en helhet, som gir 30 (15 + 15) studiepoeng på mastergradsnivå. Modul 1 kan også inngå i den obligatoriske delen av erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning, som alternativ til PED6018 Forvaltning og sakkyndighet, NTNU.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  OUE900, Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole 15 15
  OUE910, Utviklingsarbeid, endringsprosesser og implementering 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15