Nord Universitet

Nord Universitet

Pedagogisk utviklingsarbeid i den samiske barnehagen

Professional development in the Sami kindergarten

Fakta

 • Dato for godkjenning

  01.10.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet tilbyr en fordypning for dem som har erfaring med samisk barnehagehverdag og kjennskap til samiske barnehagediskurser.

  Samisk utdanningshistorie og nyere samisk pedagogisk forskning vil danne grunnlag for utvikling og bevegelser i det pedagogiske arbeidet. Pedagogisk utviklingsarbeid som prosjekt, og bruk av teknologiske hjelpemidler er en viktig del av studiet. Studiet tar sikte på å skape sammenhenger gjennom prosesser der observasjon, dialog, dokumentasjon, deling, refleksjon og etiske valg gir retning til det pedagogiske arbeidet.

  Studiet skal kvalifisere for koordinering og ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og vil favne om og utvikle kunnskap, innsikt og praksiser knytta til et samisk innhold, samisk tradisjonskunnskap og samiske barns situasjoner og rettigheter. Det skal også kvalifisere i kritisk bruk av teknologiske hjelpemidler. Studiet vil fokusere på presentasjon av utviklingsarbeid, kommunikasjon med lokalsamfunnet og barns medvirkning.

  Målgruppe

  Pedagogisk personell i samiske barnehager.

  Andre med pedagogisk utdanning og samisk tilknytning, samt stilling knyttet til barnehage, språk- og kulturtilbud for samiske barn, kan også søke.

  Opptakskrav og rangering

  Studiet er en videreutdanning for førskolelærere eller andre med relevant pedagogisk utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage.

  Andre med pedagogisk utdanning og samisk tilknytning, samt stilling knyttet til barnehage, språk- og kulturtilbud for samiske barn, kan også søke.

  Søkere må være tilknyttet en samisk barnehage eller en barnehage med samiske barn hvor de har anledning til å gjennomføre et pedagogisk utviklingsarbeid.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet legges opp med obligatoriske samlinger på campus, på Snåsa og i Trondheim, nettundervisning, arbeidsoppgaver, refleksjon, nettmøter (kollokvia), arbeidskrav, samt praktisk utviklingsarbeid i barnehage.

  På samlingene vil det bli benyttet ulike metoder for undervisning. Det blir forelesninger innen aktuelle temaer, studentaktive læringsformer, erfaringsdeling, gruppedrøftinger, praktisk utprøving av ulike metoder, oppgaveløsning og tradisjonelt samisk arbeid.

  Studentene må benytte HiNTs digitale læringsplattform Fronter.

  Pensum er ca 1900 sider, inkludert selvvalgt pensum på ca 500 sider. Selvvalgt litteratur skal knyttes til studentenes praktiske utviklingsarbeid. Lovverk og utredninger kommer i tillegg til pensum.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  PUB550, Pedagogisk utviklingsarbeid i den samiske barnehagen 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30