Nord Universitet

Nord Universitet

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, årsstudium, deltid

Vocational Teacher Education, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  31.03.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Denne fagplanen bygger på Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler av 1.april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU) er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert. Det legges stor vekt på at det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i utdanningen.
  Utdanningen vektlegger at studentene skal kunne videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn.

  PPU skal kvalifisere for undervisning på trinn 8-13, og utdanne kompetente, reflekterte og profesjonelle lærere.

  Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, 30 studiepoeng, og yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng. I tillegg skal studentene ha 60 dager praksisopplæring. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert og inngå som en integrert del av studiet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, som vanligvis foregår innenfor eget fag/programområde. Praksisopplæringen skal integrere de ulike innholdskomponentene i studiet slik at praksiserfaringer pluss pedagogisk og yrkesdidaktisk kompetanse utnyttes i kvalifiseringen til læreryrket.

  Pedagogikk:

  Yrkesdidaktikk:

  Praksis:

  Opptakskrav og rangering

  Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er:

  1) Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

  ELLER

  2) Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

  HiNT vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

   

  Praksis

  Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal være med på å sikre at studentene oppnår relevant og god kompetanse for læreryrket.

  Praksisopplæringen skal i følge Forskrift for Praktisk-pedagogisk utdanning tilsvare en arbeidsinnsats på 60 arbeidsdager. Den skal være veiledet, vurdert og variert.

  Praksisgjennomføring:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  På Praktisk-pedagogisk utdanning legges det vekt på studentaktive læringsformer som fremmer egenrefleksjon, diskusjon og evne til kritisk begrunnelse for valg av innhold og arbeidsformer i opplæring. Det arbeides forsknings- og problemorientert, men også erfaringsbasert gjennom hele studiet. Hvert studieemne har en avsluttende vurdering.  Karakterene i de fire emnene som inngår i praksisopplæringen vil bli slått sammen til en karakter på vitnemålet. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  I siste studieår skal studentene gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt som skal kombinere pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Omfang: Tilsvarende 15 stp.

  Det er obligatorisk oppmøte til timeplanlagte og ledete aktiviteter, og til praksisopplæring.

  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

       

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner.

  Kostnader

  Høgskolen tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  PPU150, Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 15 x15
  PPU160, Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 15 x15
  PPU190, Praksisopplæring 1. periode: Læreridentitet og ledelse av læreprosesser xx
  PPU250, Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 15 x15
  PPU260, Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 15 x15
  PPU2901, Praksisopplæring 2. periode: Ledelse og samarbeid xx
  PPU296, Praksisopplæring 3. periode: Overgang grunnskole - videregående opplæring xxxx
  PPU297, Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del xx
  Sum studiepoeng 60 0 30 0 30