Nord Universitet

Nord Universitet

Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium

Experience-based master in mental health, 120 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.04.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Mastergradstudiet i psykisk helsearbeid er et erfaringsbasert mastergradsstudium på 120 studiepoeng etter § 5 i forskrift om krav til mastergrad. Studiet bygger på bachelorutdanningene innen ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie eller tilsvarende bachelorgrad i helse og sosialfag og tilbys studenter som har slik bachelorutdanning. Studiet har til hensikt å gi en teoretisk og klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid, og studiet bygger på en kunnskapsbasert tilnærming.
  Fagfeltet psykisk helsearbeid tar utgangspunkt i lokalbaserte, hovedsakelig kommunale tjenester. Felles for tjenestene er at det legges vekt på praktiske tilnærminger, hjemmebasert arbeid, koordinering av innsatsen med andre etater og i stor grad baserer psykisk helsearbeid seg på samvær og samtale.
  Endringer i samfunnet skaper nye, komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Det dreier seg om både kulturelle, demografiske og faglige endringer som stiller økte krav til kunnskapsnivået i helse- og omsorgstjenesten. Dette kan føre til at helse- og sosialtjenestene ofte preges av spesialisering og fragmentering, samt at stadig flere helse- og sosialarbeidere er aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasienters/brukeres behov. Innenfor dagens psykiske helsearbeid har pasienter og brukere sin kompetanse og selvbestemmelse en sentral plass i planlegging og gjennomføring av behandling. Dette betyr at de ulike tjenestene må organiseres fleksibelt, og i mange tilfeller tverrfaglig, noe som igjen vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. På samme tid vil fokus på folkehelsen medføre økt ansvar for helhetstenkning i helsefagutdanningene.
  Med hensyn til disse forhold skal studiet også gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kunnskap for å kunne delta i forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig skal uteksaminerte studenter kunne forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap og til det kliniske feltet i psykisk helsearbeid og til sitt eget faglige ståsted.
  Masterstudiet vektlegger betydningen av den praktiske, kliniske hverdag og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og pasient/bruker er i fokus. Temaene brukerperspektiv, dannelse, relasjon og kommunikasjon er derfor gjennomgående i alle emner i studiet.

  Opptakskrav og rangering

  Bachelorgrad i ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie eller tilsvarende bachelorgrad innen helse- og sosialfag.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning før studiestart.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap:

  Etter endt studium skal studenten ha

  Ferdigheter:

  Etter endt studium skal studenten kunne

  Generell kompetanse:

  Etter endt studium skal studenten kunne

  Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet.

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

  Organisering av studiet:

  1.del av studiet tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium med ca. 2 samlinger pr 7,5 studiepoeng og inkluderer 60 studiepoeng i løpet av 2 år ( seks emner, inkludert ett emne med klinisk praksis). Fem av emnene er obligatoriske, ett emne er valgfritt.

  2. del av studiet ( de siste 60 studiepoengene) organiseres også som samlinger, men hoveddelen av arbeidsomfanget utgjøres av selvstendig arbeid og veiledning i tilknytning til masteroppgaven ( del 2 gjennomføres med fire emner i løpet av tre semester).

  De første 60 studiepoeng (del 1) tilsvarer den tidligere videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Studenten kan derfor avslutte studiet etter 60 studiepoeng og inneha kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

  Det er progresjonskrav i studiet.

  For å avlegge eksamen i emne MPH465 Perspektiver og tilnærminger i psykisk helsearbeid må øvrige emner i del 1 være bestått.

  For å avlegge eksamen i emnet MPH495 Masteroppgave i psykisk helsearbeid må del 1 være bestått, samt at øvrige øvrige emner i del 2 må være bestått

  I emne MPH455 Utøvelse av psykisk helsearbeid skal studentene gjennomføre 8 ukers klinisk praksis ( se utfyllende opplysninger i beskrivelsen av emnet).

  Praksis

  Det gjennomføres klinisk praksis  i 3. semester av studiet. Omfang 240 timer over 8 uker.

  Veileder klinisk praksis på egen arbeidsplass. For studenter som ikke er i klinisk jobb i psykisk helsearbeidsfeltet eller for studenter som av andre årsaker ønsker annen praksisplass- åpnes det for alternativ praksis i psykisk helsearbeid (vurderes etter samtale og søknad).

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeids- og undervisningsformer i studiet er basert på forventet læringsutbytte innenfor de enkelte emnene. Forventet nivå for læringsutbytter på mastergradsnivå er beskrevet i nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanninger. Nasjonalt rammeverk bygger på det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og EU's kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Læringsutbytte er et uttrykk for den kompetansen det forventes at studenten har oppnådd ved avsluttet emne, og skal danne grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

  Studiet bygger på ulike læringsformer. I noen deler av studiet er samhandling med andre sentralt i læringsprosessen og vil da gjenspeiles i studieformer, læringsaktiviteter og vurderingsformer. I andre deler vil pedagogiske metoder som stimulerer til egenaktivitet og refleksjon, samt god integrering av teoriske og praktiske studier være vesentlig for å nå studiets læringsutbytter.

  Samarbeid og interaksjon med medstudenter betraktes å være viktig for at den enkelte student tilegner seg kunnskaper og ferdigheter. I tillegg til at det legges til rette for refleksjoner omkring egne erfaringer.

  I emne MPH455 Utøvelse av psykisk helsearbeid er det obligatorisk studentdeltgelse for å få bestått eksamen. Praksis i dette emnet går over 8 uker og har et omfang på 240 timer i løpet av denne perioden. Det kreves 90% nærvær i praksis, som må være oppfylt for å få bestått praksis/eksamen.

  Det benyttes ulike arbeidsformer i studiet

  Forelesninger
  Sentralt i en mastergradsutdanning er utvikling av ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Forelesningene vil gi studentene grunnlagsforståelse og introduksjon til viktige kunnskapsområder, slik at studentene blir stimulert til videre refleksjon og selvstendig arbeid.

  Arbeid individuelt og i grupper
  Det stilles store krav til at studenten er aktiv og tar ansvar for egen læring. Individuelt arbeid med faglig og etisk refleksjon over ulike problemstillinger i psykisk helsearbeid er en sentral læringsform. Studentenes arbeid i grupper vil være basis for deler av læringsprosessen. Gruppenes aktivitet vil være knyttet til arbeid med obligatoriske arbeidskrav, veiledning og aktuelle problemstillinger for yrkesutøvelse og eksamen.

  Veiledning
  Det vil gis veiledning både individuelt og i gruppe.

  Ferdighetstrening
  Ferdighetstrening skjer i klinisk praksis. I tillegg vil det i ulike emner være øvelser og oppgaver som bidrar til økte faglige ferdigheter.

  Litteraturstudier
  Vesentlige deler av studiet er basert på studentens egne litteraturstudier mellom samlingene. Pensumlitteratur vil fremgå av den til enhver tid gjeldende litteraturlister.

  VURDERING

  Studiet vil benytte forskjellige vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av forventet læringsutbytte, organisering, faglig innhold og pedagogiske metoder. Det gjelder alt fra
  obligatorisk nærvær, muntlig eksamen, skriftlige arbeidskrav og eksamen i gruppe og individuelt (hjemme eller på skolen), fordypningsoppgave og masteroppgave. Emnets art og hvilke læringsutbytter som skal prøves er avgjørende for hvilke vurderingsformer som benyttes. Det vises til egne retningslinjer for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Elektronisk læringsplattform Fronter er et sentralt læringsverktøy som vil bli benyttet som kommunikasjonsmiddel mellom høgskole, student og studentgrupper. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som en del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HINT sine nettsider.

  Både engelsk og norsk litteratur vil bli benyttet underveis i studiet. Studentene må være forberedt på at ordinært undervisningsopplegg kan foregå på engelsk.

  Pensumlitteratur foreligger ved oppstart av hvert emne.

  Internasjonalisering

  Høgskolen har samarbeidsavtaler med universiteter og høgskoler om studentutveksling og FoU-virksomhet innen Norden, Europa, Amerika og Australia. Høgskolen deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer som Nordplus og Socrates/Erasmus, hvor studentene gis stipend under perioden med delutdanning i utlandet.Utveksling kan foregå i ulike emner, og godkjenning vurderes etter søknad.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium på 120 studiepoeng utstedes vitnemål for "Mastergrad i psykisk helsearbeid" med tilhørende Diploma Supplement.
  Fullført mastergradsutdanning vil kunne gi adgang til videre PhD-studium.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres skriftlig evaluering av alle emner.

  Kostnader

  Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester - og kopinoravgift og evt utgifter til reise og opphold i forbindelse med kliniske studier.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for et år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  MPH415, Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, del 1 7.5 X7.5
  MPH425, Brukerperspektiv og relasjonskompetanse i psykisk helsearbeid 7.5 7.5
  MPH435, Forskningsmetode og forskningsetikk 7.5 7.5
  Valgemne 7.5
  MPH446, Krisehåndtering, traumer og traumatisering 7.5 7.5
  MPH447, Motiverende intervju 7.5 7.5
  MPH455, Utøvelse av psykisk helsearbeid 15 15
  MPH465, Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid del 2 15 X15
  MPH477, Forskningsmetode og forskningsetikk, II 15 15
  MPH485, Deltagelse, identitet og medborgerskap i psykisk helsearbeid 7.5 7.5
  MPH495, Masteroppgave i psykisk helsearbeid 37.5 X37.5
  Sum studiepoeng 120 15 30 15 15 15 7.5 37.5 0