Nord Universitet

Nord Universitet

Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, videreutdanning

Numeracy as a basic skill, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.02.2014
  dekan, avdeling for lærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er i jobb. Studiet er aktuelt for lærere som underviser i andre fag enn matematikk, men også matematikklærere som ønsker å utvide sin kompetanse i regning som praktisk ferdighet i alle fag.
  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.
  Studiet er delt i to emner, hver på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren.

  Kunnskapsløftet definerer regning som en av fem ferdigheter som utgjør den grunnleggende forutsetning for læring og utvikling ikke bare i skolen, men også i arbeid og samfunnsliv. Deltakerne bør ha matematikk i grunnutdanninga eller tilsvarende kompetanse. Tilbudet er aktuelt for lærere som ønsker en faglig oppdatering og for lærere som ønsker å bidra som veiledere og ressurspersoner i regning som grunnleggende ferdighet i sitt miljø. Deltagerne trenger ikke undervise i matematikk. Studiet tar utgangspunkt i kompetansemålene for matematikkfaget, og det legges først et faglig og didaktisk grunnlag i matematikk før aktuelle skolefag kommer inn med gode eksempler på bruk av denne matematikken. Gjennom studiet skal deltakerne få et solid grunnlag for å drive god undervisning i tråd med forskningsbasert kunnskap. Studiet vil innebære utstrakt kompetansedeling og samarbeid mellom deltagerne. Bruk av digitale hjelpemidler inngår.

  Målgruppe

  Lærere på trinn 5-10 som vil arbeide med utvikling av regning som grunnleggende ferdighet.

  Opptakskrav og rangering

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Forventet læringsutbytte

  Beskrivelse finnes i de to emnene som inngår i studiet.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det vil bli lagt vekt på studentaktive arbeidsmåter med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv kan praktisere med egne elever. Det vil være tre samlinger hvert semester og hver samling går over tre dager. På samlingene vil det være undervisning, demonstrasjoner og arbeid i grupper. Læringsplattformen Fronter brukes gjennom hele studiet. Her legges det ut fagstoff, oppgaver leveres og det gis veiledning. I tillegg vil det være Lync-undervisning (lyd og bilde i sanntid) en gang hver uke. Det er en forutsetning at de som deltar har anledning til å arbeide med elever og undervisning på mellom/ungdomstrinnet i løpet av studiet. I tilknytning til samlingene vil det bli gitt oppgaver som skal gjennomføres på egen arbeidsplass. Oppgavene vil være knyttet til utprøving av undervisningsopplegg.

  Hvert av de to emnene har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  I tilknytning til hver samling vil det bli gjennomført en skriftlig evaluering.

  Etter hvert semester vil det bli gjennomført en skriftlig evaluering av hele semesteret.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  RGF510, Regning som grunnleggende ferdighet, del 1 15 15
  RGF520, Regning som grunnleggende ferdighet, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15