Nord Universitet

Nord Universitet

Regnskap, bachelorgradsstudium

Accounting, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.04.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Dette er en økonomisk administrativ utdanning som både er yrkesrettet og gir muligheter for videre utdanning på mastergradsnivå. Studiet er spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen da det tilfredsstiller teorikravet til å bli autorisert regnskapsfører. Men det er også tilpasset virksomheters generelle behov for kompetanse innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.
   

  Bachelorgradsstudiet i regnskap er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.
  Læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fem fagområder:

  Det faglige innholdet vil til enhver tid måtte tilpasses formelle krav vedrørende autorisasjon som regnskapsfører. I den foreliggende studieplanen tas det derfor forbehold om endringer som følge av mulige nye formelle krav. Se http://www.finanstilsynet.no for nærmere orientering om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.Studiet har en praktisk og yrkesrettet profil:

  Bachelorgradsstudiet i regnskap er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Vurdering

  Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Det faglige innholdet vil til enhver tid måtte tilpasses formelle krav vedrørende autorisasjon som regnskapsfører. I den foreliggende studieplanen tas det derfor forbehold om endringer som følge av mulige nye formelle krav. Se http://www.finanstilsynet.no for nærmere orientering om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Økonomistudentene ved HiNT har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid..

  Internasjonalisering

  HiNT arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved høgskole eller universitet i utlandet. For bachelorstudiet i regnskap legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. For fagområdet regnskap og revisjon må man særskilt påse at de emner som gjennomføres i utlandet er kompatible med formelle krav som stilles i Norge. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Studieevaluering

  HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidetsamarbeider vi tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel deenkelte emner som studiet som helhet.Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved HiNT.

  Videre studier

  Bachelorgradsstudiet i regnskap gir mange muligheter for mastergradsstudier innen økonomiske og administrative fag. Vær oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid.
  Videre studier, og derav valg av fagsammensetning ved HiNT, bør derfor planlegges i god tid før søknad om opptak til videre studier.

  Det faglige innholdet i bachelorgradsstudiet i regnskap er i stor grad styrt av formelle autorisasjonskrav, og det er ikke lagt opp til valgmuligheter i studiet. Det er mulig å søke overgang fra regnskapsstudiet til våre bachelorgradsstudier i revisjon eller økonomi og administrasjon. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle utdanningsplaner.

  Kostnader

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  ØKO141, Organisasjon og ledelse 10 10
  ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7.5 7.5
  MET111, Matematikk 7.5 7.5
  ØKO170, Mikroøkonomi 7.5 7.5
  MET222, Statistikk 7.5 7.5
  ØKO110, Regnskap I 7.5 7.5
  ØKO150, Markedsføring 7.5 7.5
  ØKO270, Makroøkonomi 7.5 7.5
  ØKO212, Driftsregnskap 7.5 7.5
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO220, Finansregnskap 7.5 7.5
  ØKO213, Økonomisk styring I 7.5 7.5
  ØKO281, Skatterett I 7.5 7.5
  ØKO214, Finansiering og investering 7.5 7.5
  ØKO261, Strategi 7.5 7.5
  ØKO381, Skatterett II 7.5 7.5
  ØKO326, Virksomhets- og regnskapsorganisering 7.5 7.5
  ØKO320, Årsregnskap I 7.5 7.5
  MET323, Samfunnsvitenskapelig metode 7.5 7.5
  ØKO3141, Økonomisk administrativ programvare 7.5 x7.5
  ØKO393, Bacheloroppgave 15 x15
  ØKO386, Arbeidsrett 7.5 7.5
  ØKO369, Bedriftskonsultasjon 5 5
  Sum studiepoeng 180 25 30 30 30 30 35