Nord Universitet

Nord Universitet

Religion, livssyn og etikk 1, 30 stp

Religious Education 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Religion, livssyn og etikk 1 (RLE 1) har tre emneområde:

  1. Religionar og livssyn
  2. Filosofi og etikk
  3. Fagdidaktikk.

  RLE-faget skal følgje vitskaplege normer og presentere dei ulike religionane og livssyna sakleg orienterande, kritisk og med respekt for eigenarten deira. Faget har ein brubyggjarfunksjon. Det skal gje medvit om felles verdiar i samsvar med menneskerettane og fremje toleranse. Dette føreset kritisk refleksjon og evne til å sjå tradisjonar innanfrå og utanfrå.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det er krav om godkjent politiattest.   

  Forventet læringsutbytte

  Se emnebeskrivelsene.

  Praksis

  Studentar som går 4. studieår i grunnskolelærarutdanninga, skal ha rettleia praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studentar skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert. I tillegg til samlingane blir det gitt undervisning på Lync ein dag i veka. Denne undervisninga er ikkje obligatorisk.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Ein føreset at studentane disponerar eigen berbar PC. Når ein treng digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hovudetelefonar som del av standard utstyr. Studentane må sjølve dekke kostnadane til dette. Sjå gjeldande kravspesifikasjonar under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Studiet vert evaluert etter retningslinene i Kvalitetssystemet i HiNT.

  Studiemodell

  Det er mogleg å velje mellom to studieretningar; Religion, livssyn og etikk 1 for 1.-7. trinn og Religion, livssyn og etikk 1 for 5.-10. trinn.

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2018
  Vår
  Religion, livssyn og etikk 1, 30 stp, for 1.-7. trinn 30
  GLB410, Religion, livssyn og etikk 1 30 30
  Religion, livssyn og etikk 1, 30 stp, for 5.-10. trinn 30
  GLU410, Religion, livssyn og etikk 1 30 30
  Sum studiepoeng 60 120