Nord Universitet

Nord Universitet

Revisjon, 65 studiepoeng

Auditing, 65 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  65 studiepoeng

  Innledning

  Revisjon, 65 studiepoeng - er en studieenhet med åtte fagemner i henhold til nasjonal rammeplan for revisjon (i alt 180 stp). Studiet kan gjennomføres som deltidsstudium.

  Studieenheten i revisjon tilbyr noen av emnene som kreves for å bli registrert revisor. Teorikravet for å bli registrert revisor er formalisert i "rammeplan for revisjon - 180 stp". Studenter som allerede har fullført HiNT's bachelorstudium i regnskap vil, ved å fullføre studieenheten i revisjon, kunne tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor.

  Studieenheten i revisjon består av følgende emner:

  Det gjennomføres nasjonale revisoreksamener i følgende emner (både høst og vår for alle emner):

  For å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor kreves det en karakter på C eller bedre på alle de fire nasjonale revisoreksamener. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet.For innblikk i alle fagemner som inngår i teorikravet for å bli registrert revisor: Se rammeplan for revisorutdanning eller HiNTs bachelorgradsstudium i revisjon.

  Opptakskrav og rangering

  Bedriftsøkonomistudium - eller tilsvarende - på minimum 60 studiepoeng.

  Forventet læringsutbytte

  Når det gjelder læringsutbytte henvises til studie- og emnebeskrivelsene under Revisjon, bachelorgradsstudium.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  For å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor kreves det en karakter på C eller bedre på alle de fire nasjonale revisoreksamener. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet.For innblikk i alle fagemner som inngår i teorikravet for å bli registrert revisor: Se rammeplan for revisorutdanning eller HiNTs bachelorgradsstudium i revisjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet.Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved

  1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. evaluering midtveis i semesteret
  3. sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved HiNT.

  Videre studier

   

   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ØKO320, Årsregnskap I 7.5 7.5
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO381, Skatterett II 7.5 7.5
  ØKO323, Offentlig regnskap 5 5
  ØKO281, Skatterett I 7.5 7.5
  ØKO327, Revisjon 15 15
  ØKO321, Årsregnskap II 7.5 7.5
  ØKO325, Verdsetting 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 65 27.5 37.5