Nord Universitet

Nord Universitet

Revisjon, 65 studiepoeng

Auditing, 65 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  26.01.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  65 studiepoeng

  Innledning

  Revisjon, 65 studiepoeng - er en studieenhet med åtte fagemner i henhold til nasjonal rammeplan for revisjon (i alt 180 stp). Studiet kan gjennomføres som deltidsstudium.

  Studieenheten i revisjon tilbyr noen av emnene som kreves for å bli registrert revisor. Teorikravet for å bli registrert revisor er formalisert i "rammeplan for revisjon - 180 stp". Studenter som allerede har fullført Nord Universitets bachelorstudium i regnskap vil, ved å fullføre studieenheten i revisjon, kunne tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor.

  Studieenheten i revisjon består av følgende emner:

  Det gjennomføres nasjonale revisoreksamener i følgende emner (både høst og vår for alle emner):

  For å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor kreves det en karakter på C eller bedre på alle de fire nasjonale revisoreksamener. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet.For innblikk i alle fagemner som inngår i teorikravet for å bli registrert revisor: Se rammeplan for revisorutdanning eller Nord Universitets bachelorgradsstudium i revisjon.

  Opptakskrav og rangering

  Bedriftsøkonomistudium - eller tilsvarende - på minimum 60 studiepoeng.

  Forventet læringsutbytte

  Når det gjelder læringsutbytte henvises til studie- og emnebeskrivelsene under Revisjon, bachelorgradsstudium.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. Nord Universitet legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  For å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor kreves det en karakter på C eller bedre på alle de fire nasjonale revisoreksamener. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet. For innblikk i alle fagemner som inngår i teorikravet for å bli registrert revisor: Se rammeplan for revisorutdanning eller Nord Universitets bachelorgradsstudium i revisjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord Universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved

  1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. evaluering midtveis i semesteret
  3. sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved Nord Universitet.

  Videre studier

   

   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ØKO320, Årsregnskap I 7.5 7.5
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO381, Skatterett II 7.5 7.5
  ØKO323, Offentlig regnskap 5 5
  ØKO3271, Revisjon 15 x15
  ØKO281, Skatterett I 7.5 7.5
  ØKO321, Årsregnskap II 7.5 7.5
  ØKO325, Verdsetting 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 65 27.5 37.5