Nord Universitet

Nord Universitet

Revisjon, bachelorgradsstudium

Auditing, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Dette er en yrkesrettet utdanning som tar sikte på å gi studentene teoretiske kunnskaper i økonomi og revisjonsfag. Studiet er lagt opp etter Nasjonal rammeplan fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet. Bachelorgradsstudiet i revisjon tilfredsstiller, med karakterkrav i enkelte emner, teorikravet til å bli registrert revisor. Bevilling som registrert revisor gis av Finanstilsynet.

  Mål for studiet

  Studiet skal
  - gi studentene teoretisk kunnskap i økonomi og revisjonsfag på et nivå som gjør dem skikket til å utføre revisjonsoppgaver i private bedrifter og offentlig forvaltning
  - tilfredsstille de teoretiske kravene til å få bevilling som registrert revisor
  - gi studentene det teoretiske grunnlaget som fordres for å bli tatt opp som student på master i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole eller Handelshøyskolen BI.

  Innhold

  Innholdet i studiet er regulert av en Nasjonal rammeplan, og læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fem fagområder:

  Det faglige innholdet vil til enhver tid måtte tilpasses formelle krav. I den foreliggende studieplanen tas det derfor forbehold om endringer som følge av mulige nye formelle krav. Se http://www.finanstilsynet.no for nærmere orientering om forhold knyttet godkjenning som registrert revisor.
  I studiet er det fire fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen. For disse emnene krever Finanstilsynet karakteren C eller bedre for å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. Nord Universitet legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige skoleeksamener.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Det faglige innholdet vil til enhver tid måtte tilpasses formelle krav. I den foreliggende studieplanen tas det derfor forbehold om endringer som følge av mulige nye formelle krav. Se http://www.finanstilsynet.no for nærmere orientering om forhold knyttet godkjenning som registrert revisor.
  I studiet er det fire fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen. For disse emnene krever Finanstilsynet karakteren C eller bedre for å tilfredsstille teorikravet for å bli registrert revisor.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord Universitet sine nettsider.

  Undervisningsspråk er primært norsk, men både undervisning på engelsk og engelsk litteratur/pensum kan forekomme i emner eller deler av emner.

  Økonomistudentene ved Nord Universitet har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

  Internasjonalisering

  Nord Universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. For bachelorstudiet i revisjon legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. For fagområdene revisjon og regnskap må man særskilt påse at de emner som gjennomføres i utlandet er kompatible med formelle krav som stilles i Norge. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved

  1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. evaluering midtveis i semesteret
  3. sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved Nord Universitet.

  Videre studier

  Bachelorgradsstudiet gir mange muligheter for mastergradsstudier innen økonomiske og administrative fag. Vær oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid. Videre studier, og derav valg av fagsammensetning ved Nord Universitet, bør derfor planlegges i god tid før søknad om opptak til videre studier.

  Bachelorgradsstudiet i revisjon kvalifiserer også for opptak til master i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Bestått mastergradsutdanning gir mulighet for å få bevilling som statsautorisert revisor.

  Det faglige innholdet i bachelorgradsstudiet i revisjon er styrt av nasjonal rammeplan og formelle autorisasjonskrav. Det er mulig å søke overgang fra revisjonsstudiet til våre bachelorgradsstudier i regnskap eller økonomi og administrasjon.

  Studenter som tidligere har gjennomført relevante studier, kan få innpasset disse gjennom individuelle utdanningsplaner.

   

   

   

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  MET111, Matematikk 7.5 7.5
  ØKO141, Organisasjon og ledelse 10 10
  ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7.5 7.5
  ØKO110, Regnskap I 7.5 7.5
  ØKO170, Mikroøkonomi 7.5 7.5
  MET222, Statistikk 7.5 7.5
  ØKO150, Markedsføring 7.5 7.5
  ØKO270, Makroøkonomi 7.5 7.5
  ØKO220, Finansregnskap 7.5 7.5
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO212, Driftsregnskap 7.5 7.5
  ØKO214, Finansiering og investering 7.5 7.5
  ØKO213, Økonomisk styring I 7.5 7.5
  ØKO281, Skatterett I 7.5 7.5
  ØKO261, Strategi 7.5 7.5
  ØKO320, Årsregnskap I 7.5 7.5
  MET323, Samfunnsvitenskapelig metode 7.5 7.5
  ØKO323, Offentlig regnskap 5 5
  ØKO381, Skatterett II 7.5 7.5
  ØKO326, Virksomhets- og regnskapsorganisering 7.5 7.5
  ØKO3271, Revisjon 15 x15
  ØKO325, Verdsetting 7.5 7.5
  ØKO321, Årsregnskap II 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 180 25 30 30 30 35 30