Nord Universitet

Nord Universitet

Samfunnsfag, årsstudium

Social Studies, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er åpent for studenter i grunnskolelærerutdanningen, for lærere i skolen og for studenter med generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Samfunnsfag årsstudium sikter først og fremst mot å gi et godt grunnlag for å undervise i samfunnsfag. Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: Samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen.
  Studiet består av to hovedenheter: Samfunnsfag 1 som går i høstsemesteret, og samfunnsfag 2 som går i vårsemesteret.

  Felles for enhetene:

  Samfunnsfag 1:

  Samfunnsfag 2:

  For studenter som tar studiet som del av grunnskolelærerutdanningen 1-7, vil det legges noe større vekt på eldre norsk historie under samfunnsfag 1, samt eldre verdenshistorie og europeisk historie under samfunnsfag 2. Temaet Konflikt og konfliktløsning går ut for denne studentgruppa.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  Etter gjennomført årsenhet er det et mål at studentene skal ha oppnådd følgende læringsutbytte (noe mer detaljert gjengivelse under hver enhet):

  KUNNSKAPER
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Oppbygning og sammensetning

  Det er mulig å velge studiet med et hovedfokus på undervisning for klassetrinn 1 til 7 (GLB-koder), eller med et hovedfokus på undervisning fra mellomtrinn til og med ungdomstrinn (GLU-koder). Emneenhetene undervises i stor grad sammen, og har mange felles undervisningstema. Det vil derimot være forskjeller i forhold til arbeidsoppgaver og eksamen, samt at noen tema vil være forskjellige (jfr. Innledning).

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, eller er knyttet til desentralisert grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Samfunnsfag årsenhet er organisert som et nettstudium med samlinger. Høsten 2016 planlegges det fire samlinger med tre dagers varighet, tre samlinger ved Nord universitet avd. Levanger samt en samling på Røros. Våren 2016 vil det bli tre samlinger på Levanger, mens den avsluttende samlingen vil ha form av en studietur til utlandet med fem dagers varighet. Planlagt reisemål er Berlin.

  Mellom samlingene vil læringsarbeidet i hovedsak bestå av arbeid med arbeidsoppgaver både individuelt og i grupper, samt lesing av faglitteratur.

  En dag i uka møtes vi på nett, vanligvis onsdag formiddag. En eller flere faglærere vil da forelese over temaer vi ikke rekker over på samlingene, samt svare på spørsmål om oppgaver eller pensumstoff. Det kan også være aktuelt med studentpresentasjoner.

  I samfunnsfag årsenhet legges det stor vekt på varierte arbeidsmåter, spesielt med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne elever som lærere i skolen. I tillegg til forelesninger vil vi derfor legge vekt på studentenes egen aktivitet, undersøkende virksomhet, ekskursjoner, arbeid med kart og kilder og bruk av IKT. Nærmiljøet er en viktig læringsarena i studiet, spesielt i Samfunnsfag 1.

  Hvert emne har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Studiet evalueres i tråd med Nord universitets retningslinjer, med en forventningsavklaring ved studiestart, en midtveisevaluering og en sluttevaluering.

  Kostnader

  Kostnader til ekskursjoner og studietur må dekkes av studentene. For studieåret 2015/2016 er den totale kostnaden for årsenheten stipulert til kr 6000,- (studietur i Samfunnsfag 2 utgjør ca kr 5000,- av dette, ekstrautgifter til Rørossamling på Samfunnsfag 1 utgjør resten).

  Studiemodell

  Det er mulig å velge mellom to studieretninger; Samfunnsfag, årsstudium, for 1.-7. trinn og Samfunnsfag, årsstudium, for 5.-10. trinn.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  Samfunnsfag, årsstudium, for 1.-7. trinn 60
  GLB460, Samfunnsfag 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB465, Samfunnsfag 2 for 1.-7. trinn 30 30
  Samfunnsfag, årsstudium, for 5.-10. trinn 60
  GLU245, Samfunnsfag 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU340, Samfunnsfag 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 120 120 120