Nord Universitet

Nord Universitet

Sammen øker vi kompetansen (SØK) - å arbeide og undervise kunnskapsbasert

Together, we increase the competence (SØK)

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.07.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Forskning er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen om likeverdige helsetjenester og helsetjenester av høy kvalitet. Dette er hjemlet i lov om spesialisthelsetjenesten (2001) og utdypes i det årlige oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til det regionale helseforetaket. Undersøkelser viser imidlertid at helsepersonell ofte mangler kjennskap til forskningsresultater, at forskningen er vanskelig tilgjengelig og at det er mangel på kunnskap om hvordan forskningsresultatene skal tolkes og brukes. I Strategi 2016 for Helse Nord-Trøndelag HF er det en målsetning om at ”All pasientbehandling skal være basert på kunnskapsbasert praksis; dvs forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap”. Det er samtidig et krav om at høgskolene skal drive med forskningsbasert undervisning (Universitets- og høgskoleloven 2005). Dette gir forventninger om at helsepersonell skal arbeide aktivt med å holde seg oppdatert på ny kunnskap, kritisk vurdere kunnskapen og å ha kunnskapsbaserte begrunnelser for de handlinger de utøver. SØK har et spesielt fokus på det å lære seg å søke opp og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap som er relevant for klinisk praksis.

  Mål for studiet
  Formålet med studiet er å øke kompetansen i kunnskapshåndtering og å stimulere til kunnskapsbasert praksis.

  Studiet skal øke studentens evne til å formulere relevante og presise faglig spørsmål, søke etter forskningsbasert kunnskap og vurdere denne kunnskapen på en kritisk måte. Dette innebærer at når man skal ta i bruk ny forskning også må ta hensyn til erfaringskunnskap, brukerkunnskap og den kontekst hvor faget utøves. Studiet skal bidra med metoder som gjør implementering av ny kunnskap lettere.

  Opptakskrav og rangering

  Minimumsopptak er treårig utdanning på høgskolenivå/bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende. Studiet er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, fagutviklingssykepleiere, studentveiledere, lærere og lektorer i helsefagutdanninger.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  SØK500, Sammen øker vi kompetansen (SØK) - å arbeide og undervise kunnskapsbasert 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 7.5