Nord Universitet

Nord Universitet

Sikring av last - spesialutdanning, 6 studiepoeng

Securing of Cargo, 6 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  6 studiepoeng

  Innledning

  Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må derfor ha en kompetanse som gjør ham/henne rustet til å møte disse nye kravene. Se for øvrig Trafikkopplæringsforskriften §§ 6-10 og 11.

  Trafikklærerens undervisning og veiledning knyttet til transport på vei omfatter transport i vid forstand. Et delemne er trygg sikring av personer og last.

   

  Opptakskrav og rangering

  Autorisasjon som kjørelærer klasse I eller trafikklærer tunge kjøretøy, ansatt i vegvesenet eller politiet, person med fagbrev innen yrkessjåfør- eller terminalarbeiderfaget.

  Forventet læringsutbytte

  Oppbygning og sammensetning

  Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Vurderingsform er en kombinasjon mellom arbeidskrav og skriftlig eksamen. Det er obligatorisk tilstedeværelse på hele studiet.

  For å få utstedt karakterutskrift må kandidaten ha:

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått studiet Sikring av last - spesialutdanning og godkjenning som lærer på tunge kjøretøy gir undervisngsrett i emnet.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil bli vurdert sammen med programevalueringer og data fra Nord universitet sin evaluering av det helhetlige læringsmiljøet.

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  SAL500, Sikring av last - Spesialutdanning 6 6
  Sum studiepoeng 6 6