Nord Universitet

Nord Universitet

Sørsamisk kulturkunnskap, 30 stp, videreutdanning

South Sami Culture, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  28.01.2015
  dekan, avdeling for lærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.
  Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å ivareta Kunnskapsløftets mål med samisk innhold.

  Studiet har to emner á 15 stp, til sammen 30 stp.

  Sørsamisk kulturkunnskap, emne 1:

  Sørsamisk kulturkunnskap, emne 2:

  Omfanget av delemnene vil variere og samtidig gripe noe inn i hverandre.

  Målgruppe

  Studiet er for lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Både de som jobber på private og offentlige skoler kan delta. Førskolelærere som jobber i grunnskolen er også med i målgruppen.

  Opptakskrav og rangering

  Egen opptaksprosedyre gjennom Utdanningsdirektoratet og skoleeier.

  Forventet læringsutbytte

  Studentene skal

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet er organisert med to emner á 15 stp. Det første emnet vil være avsluttet med eksamen før nyttår. Det andre emnet vil foregå i vårsemesteret.

  Emne 2 forutsetter at studenten har deltatt på emne 1, eller at vedkommende kan dokumentere et tilsvarende kunnskapsgrunnlag.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert. Hvert emne består av tre samlinger, hver samling går over tre dager. Samlingene vil foregå på steder rundt i det sørsamiske området, også på HiNT, Levanger.

  På samlingene vil undervisningen foregå både gjennom forelesninger, drøftinger, ekskursjoner, arbeid i grupper og veiledning i tilknytning til oppgaver.

  Studiet har obligatorisk deltagelse på samlingene, med minst 80 % deltagelse.

  Begge emnene vil ha skriftlig vurdering i form av en hjemmeeksamen.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  Emnet er i seg selv internasjonalt. Sápmi - Sameland - dekker områder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det sørsamsiske området ligger både på norsk og svensk side av grenselinjen mellom Norge og Sverige. Endelig er perspektivet på urfolk av internasjonal karakter.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  SKK510, Sørsamisk kulturkunnskap, emne 1 15 15
  SKK520, Sørsamisk kulturkunnskap, emne 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15