Nord Universitet

Nord Universitet

Årsstudium i sosiologi

Sociology, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  16.12.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Innledning

  Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og enkeltmennesker. Hovedvekten ligger på studiet av moderne samfunn.

  Mål for studiet

  Gjennom årsstudiet i sosiologi skal studentene få en innføring i sosiologiens tenkemåte, arbeidsområder og norske samfunnsforhold. Studentene skal bli kjent med fagets teoretiske og metodiske grunnlag. Studentene skal få innsikt i fagets sentrale problemstillinger og tilnærminger innenfor viktige sosiologiske områder som familien, utdanning, arbeidsliv, økonomi, politikk, religion, kriminalitet og avvik, sosial ulikhet, sosialisering, identitetsutvikling og kjønnsrelasjoner. Studentene skal bli kjent med forholdet mellom de ulike samfunnsinstitusjonene og institusjonelle endringer, og få innblikk i sentrale temaer som individualisering, modernisering og globalisering. Studiet skal gjøre studentene kjent med hvordan samfunnsforhold kan analyseres og undersøkes.
   

  Innhold

  Årsstudiet gir studentene en generell innføring i sosiologiens arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir også en oversikt over norske samfunnsforhold. I tillegg behandles spesifikke tema knyttet til blant annet sosialisering, utdanning og sosial ulikhet, avvik, kriminalitet, rusmisbruk, selvmord, byliv, individualisering, kapitalisme, globalisering og organisasjonsteori.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten skal kunne

  Ferdigheter

  Studenten skal være i stand til å

  Generell kompetanse

  Studenten skal være i stand til

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningstilbudet består av forelesninger, organisert gruppearbeid, seminarer og skriftlige innleveringer.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Årsstudiet i sosiologi er utarbeidet i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Studiet gir undervisningskompetanse i samfunnsfag i den videregående skole. Studiet kan kombineres med studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, data og ingeniørfag.

  Du kan ta studiet som del av en bachelorgrad i sosiologi, som påbyggingsstudium til grunnskolelærerutdanning eller som støttefag i en omsorgsrettet utdanning (sosionom, sykepleier, barnevernspedagog osv.). Sosiologi er generelt et nyttig fag å ha i mange yrker innenfor offentlig forvaltning, medier, organisasjoner og privat næringsliv.

  Du kan også fortsette med en mastergrad i sosiologi etter fullført bachelorgrad med fordypning sosiologi. Mastergrad i sosiologi gir kvalifikasjoner for arbeid med forskning og undervisning ved offentlige og private forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler. Videre gir et slikt studium muligheter til å arbeide med utredninger, prosjektarbeid, informasjon, personaladministrasjon, markedsføring, journalistikk, konsulentarbeid, ledelse og administrasjon innenfor offentlig forvaltning, forlag, organisasjoner og privat næringsliv.

  Videre studier

  Årsstudiet i sosiologi er utarbeidet i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Studiet gir undervisningskompetanse i samfunnsfag i den videregående skole. Studiet kan kombineres med studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, data og ingeniørfag.

  Du kan ta studiet som del av en bachelorgrad i sosiologi, som påbyggingsstudium til grunnskolelærrutdannning eller som støttefag i en omsorgsrettet utdanning (sosionom, sykepleier, barnevernspedagog osv.) Sosiologi er generelt et nyttig fag å ha i mange yrker innenfor offentlig forvaltning, medier, organisasjoner og privat næringsliv.

  Du kan også fortsette med en mastergrad i sosiologi etter fullført bachelorgrad med fordypning sosiologi. Mastergrad i sosiologi gir kvalifikasjoner for arbeid med forskning og undervisning ved offentlige og private forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler. Videre gir et slik studium muligheter til å abeide med utredninger, prosjektarbeid, informasjon, personaladministrasjon, markedsføring, journalistikk, konsulentarbeid, ledelse og administrasjon innenfor offentlig forvaltning, forlag, organisasjoner og privat næringsliv.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  SOS105, Individ og samfunn 15 15
  SOS107, Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  SOS106, Modernisering og modernitet 15 15
  SOS120, Organisasjon og arbeidsliv 15 15
  Sum studiepoeng 60 30 30