Nord Universitet

Nord Universitet

Sosiologi fordypning

Bachelor of Sociology

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  37.5 studiepoeng

  Innledning

  Sosiologien er vitenskapen om organisering av det sosiale liv, slik det arter seg i samfunnsenheter av varierende størrelser, fra det globale plan og i helt ned til små grupper og enkeltmennesker. Sosiologien studerer hvordan mennesker påvirker hverandre og hvordan vi er med og utformer de fellesskap som vi tilhører. Faget gir innsikt i prosesser som bidrar til sosial endring, og gir kunnskap om hvordan samfunn og sosiale strukturer dannes, vedlikeholdes, omformes og oppløses.      

  Bachelorgradsstudiet gir studentene en generell innføring i sosiologiens arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske samfunnsforhold, og legger stor vekt på å gi innsikt i grunnleggende trekk ved moderne globale samfunn ved å knytte relevant sosiologisk teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor sosiologien, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av sosiologien. Bachelorgradsstudiet gir mulighet for fordypning innenfor organisasjon og arbeidssosiologi, velferdssosiologi og sosial ulikhet, kultursosiologi, IT og samfunn og generell sosiologisk teori.      

  Studiet gir studentene en generell innføring i spesifikke tema knyttet til blant annet sosialisering, utdanning, sosial ulikhet, sosiale avvik, kjønn og identitet, vennskap, selvmord og normoppløsning, byliv, organisasjonsteori, arbeidsmarkedets virkemåte, konsekvenser av arbeidsledighet, globalisering, og velferdsstatens utvikling. I tillegg til disse emnene tilbys fordypningsemner i sosiologisk tenking og dagsaktuelle tema, og sosial kapital, innovasjon og sosialt entreprenørskap.

  Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til en bachelorgrad med fordypning i sosiologi. Emnene kan også studeres enkeltvis eller brukes i andre bachelorgrader eller utdanninger.

  Det skal skrives en bacheloroppgave. Tema velges i samråd med faglærer og det oppnevnes en faglærer som veileder. Formålet med oppgaven er å gi studentene forståelse av hvordan teori og empiri kan knyttes sammen i et sosiologisk forskningsarbeid. Oppgaven skal øke studentens innsikt på et spesialfelt innenfor sosiologien, og gi erfaring som kan nyttes i senere forsknings- og utredningsarbeid, undervisning, journalistikk mm.
   

  En bachelorgrad med fordypning i sosiologi består av

  Opptakskrav og rangering

  Bestått årsenheten i sosiologi

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap
  Etter fullført studium skal studenten kunne gjøre rede for

  Ferdigheter
  Studenten skal kunne

  Generell kompetanse
  Studenten skal være i stand til å

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningstilbudet består av forelesninger, praktiske øvinger, organisert gruppearbeid (seminarer) og skriftlige rapporter. Det er utarbeidet pensumlister for hvert kurs. Pensum er under kontinuerlig vurdering og endelig pensum kunngjøres når hvert kurs starter. Fordypningsdelen i sosiologi er samlingsbasert.

  Bacheloroppgaven og fordypningsemnene skal som hovedregel tas i tredje studieåret, men det er også mulig å gjennomføre disse emnene i det andre studieåret. Ovenfor er utdanningsplanen vist med gjennomføring av bacheloroppgaven og fordypningsemnene i det tredje studieåret.      

  Internasjonalisering

  Det er mulig å ta et eller to semester av studiet i utlandet. HiNT legger til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon.      

  Videre studier

  Bachelorgraden gir deg mulighet til å fortsette videre med mastergradsstudier i sosiologi ved norske og utenlandske universiteter. Graden gir også grunnlag for å søke en rekke andre samfunnsvitenskapelige mastergradsutdanninger. Mastergrad i sosiologi gir kvalifikasjoner for arbeid med forskning og undervisning ved offentlige og private forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  SOS313, Kvalitativ metode fordypning 7.5 7.5
  SOS310, Sosiologisk analyse og dagsaktuelle tema 7.5 7.5
  SOS320, Sosial kapital, makt og sosialt entreprenørskap 7.5 7.5
  SOS375, Bacheloroppgave i sosiologi 15 x15
  Sum studiepoeng 37.5 22.5 15