Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) 5 stp

Specialized education for category T (Tractor)

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Traktor er ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket. Men vi ser økende grad også veirelatert bruk.  Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, veivedlikehold og transport. Dette krever en høy bevissthet rundt maskinens bruksegenskaper, bevissthet i brukeren sin motivasjon til sikker håndtering, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur som brukere av slike arbeidsmaskiner innehar. Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som skal være trafikklærer i førerkortklasse T, og setter primært fokus på opplæring knyttet til veirelatert bruk. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m Kapittel 15.

  Målgruppe

  Spesialutdanningen retter seg mot de som ønsker å drive førerkortopplæring klasse T. Når denne delen er avsluttet skal studenten kunne planlegge organisering og gjennomføring av opplæring klasse T gjennom å ha utviklet nødvendig kunnskap, innsikt og forståelse når det gjelder traktor i samfunnet, kjøretøyteknologi, føreropplæring på traktor og tilstrekkelig praktisk kjøreferdighet.

  Opptakskrav og rangering

  Opptak til spesialutdanningen krever

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha utviklet kompetanse i å

  Studenten skal ha utviklet gode ferdigheter i å

  Studenten skal ha generell kunnskap om

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, feltarbeid, praktiske øvinger og veiledning. Det legges vekt på utstrakt samarbeid mellom fagpersonale og studentene. Studentene skal ta betydelig ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid. Derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studieplanen.

  Godkjenning av spesialutdanningen krever:

  80 % tilstedeværelse i organisert undervisning

  Gjennomført arbeidskrav

  Eksamen: Skriftlig praksisrapport

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Må være autorisert trafikklærer

  Tekniske og andre forutsetninger

  Spesialutdanningen vil kreve tilgang til PC med internettoppkoblingsmulighet og enkelt videoredigeringsprogram, samt utstyr for videoopptak.

  Studentene må kunne disponere traktor på lokalt arbeidssted.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Spesialutdanningen gi autorisasjon til å drive føreropplæring klasse T jamfør Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m §§ 15-1 til 15-5

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift.

  Studiemodell

  Studiet kan gå flere ganger i løpet av et studieår.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Vår
  TRAK1000, Spesialutdanning for klasse T (Traktor) 5 5
  Sum studiepoeng 5 5