Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - 5 stp

Specialized education for category AM 146 for driving instructors and public school teachers

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Mobilitet er høyt skattet i dagens samfunn, og for mange veifarende er mopeden et praktisk og økonomisk transportmiddel. Mopeden er i stor grad brukt som et kjøretøy som gir mobilitet i nærområdet.

  Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende mopedføreropplæring.

  Målgruppe

  Trafikkopplæringsforskriften angir kompetansekrav for trafikklærere og lærere i offentlige skole. Studiet tar sikte på å gi trafikklærere og lærere i offentlig skole en bedre innsikt i opplæring av mopedførere. Det forutsettes at søker har god egenferdighet i å kjøre motorsykkel.

  Opptakskrav og rangering

  Søkerne må oppfylle et av følgende:

  eller

  I tillegg kreves førerrett:

  Forventet læringsutbytte

  Oppbygning og sammensetning

  Studieplanen gir rammene for hvordan utdanningen av mopedlærere skal foregå jfr. § 6-6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det er et samlingsbasert studie. Studiet foregår over en 5-dagers samling pluss arbeid med den avsluttende prosjektoppgaven. Undervisning skjer som en veksling mellom ordinære forelesninger, gruppearbeid, individuelle arbeid og praktiske øvelser. Det gjennomføres praktiske undervisningsøvelser. Det forutsettes også at studentene bidrar aktivt og veileder hverandre både med hensyn til kjøreteknikk og metoder.

  Studiet avsluttes med et prosjektarbeid – som også er eksamen. I arbeidet med denne delen vil elektronisk kommunikasjon mellom studentene, og mellom universitetet og studentene inngå som et viktig hjelpemiddel.

  Vurdering

  Som grunnlag for vurdering inngår obligatorisk deltagelse i minst 80 % av organisert undervisning, løpende vurdering samt bestått eksamen.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan AM 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Lærere i offentlig skole må i tillegg ha fullført spesialutdanning for trafikalt grunnkurs for lærere i den offentlige skole.

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift.

  Studiemodell

  Et emne som kan tilbys flere ganger i løpet av et studieår.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  TLM1461, Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole 5 5
  Sum studiepoeng 5 0 5