Nord Universitet

Nord Universitet

Spill og opplevelsesteknologi, årsstudium

Games and Entertainment Technology, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.03.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitalt innhold i form av opplæring, opplevelser og underholdning for ulike brukergrupper. Det digitale innholdet skal kunne presenteres på ulike medier som mobile enheter, nettsteder og spesielle enheter i opplevelsessentra.

  Målet for studiet er å utvikle kompetanse for utvikling av digitale tjenester og presentasjoner for anvendelse i opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som spilldesign, programmering, fortellerteknikk og design.

  Studiet inneholder emner som gir et grunnlag for planlegging og utvikling av aktuelle tjenester, presentasjoner og spill. Studiet gir en god innføring i følgende fagområder:

  Introduction

  The study program gives practical, job related knowledge on developing digital products, services and games for different target audiences. It focuses mainly on developing digital content like online services, games and products related to training, events, entertainment, advertising and such.

  The goal for the programme is to develop skills and knowledge for developing digital services and presentations for use in training, events, servise providing and entertainmeng. This is done by focusing on skills like game design, programminbg, storytelling and design.

  Subjects taught provide a foundation for planning and developing services, presentations and games. The programme gives an introduction to the following fields of skills and knowledge:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Requirements for admittance

  Higher Education Entrance Qualification or Prior Learning and Work Experience.

  To be accepted for the programme the student must have norwegian general study competence or a foreign equivalent education, or be able to show that he/she posesses the skills and knowledge needed to enter the programme. Such qualifications include baisc ITC skills, and english reading, writing and speeking skills sufficient to understand text books, lecturers and writing reports and other documents.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet skal studenten

  Learning outcome

  after completing the programme the student should

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Noen av emnene er basert på forelesninger fulgt opp med øvinger og innleveringer. Andre emner benytter problembasert læring hvor opplegget er prosjekt- og gruppearbeid med veiledning.

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, skriftlig og muntlig eksamen.

  Work methods, study methods and grading

  The study program uses varied study and work methods. Teaching is always based in established current theories. In most subjects exercises and projects are a vital component of the teaching approach.

  Based on what's appropriate and beneficial for each subject the study methods will vary. The most common are portfolios, project reports, off premises exams and traditional written or oral exams.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det kreves at studentene har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

  Technical and other requirements

  The students are required to use their own laptop computer capable of running the software being used in the study program. The student must bring the computer every day for classes or study work. You can find the minimum requirements for this computer at the university website.

  Additionally the students must provide data storage of their own that covers their need for storing files in all subjects.
   

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner.

  Program evaluation

  Students participate in evaluating the curriculum and study program plans

  Videre studier

  Studiet tilsvarer 1. studieår i bachelorgradsstudiet i spill og opplevelsesteknologi, og du kan søke overgang til 2. år i bachelorgradsstudiet.

  Further studies

  The programme is equivalent to the first year of the current bachelor programme and qualifies for admittance to the second year of this programme.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  VFX1080, Art 1 5 5
  VFX1010, CG-Art 1 5 5
  SPO1110, Grunnleggende programmering 10 10
  SPO1011, Game Design 1 5 5
  SPO1210, Game Lab 1 5 5
  FTV1010, Sound 1 5 5
  VFX1040, Digital Media 5 5
  VFX1085, Art 2 5 5
  SPO2140, Grunnleggende kunstig intelligens 5 5
  SPO1310, Game Lab 2 5 5
  SPO1410, Programmere 3D-spill 5 5
  Sum studiepoeng 60 30 30