Nord Universitet

Nord Universitet

Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium

Games and Entertainment Technology, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitale produkter, tjenester og spill for ulike brukergrupper. Det handler om å utvikle digitalt innhold i form av tjenester, spill og produkter hvor formålet er relatert til opplæring, opplevelser, underholdning, reklame og andre tjenester.

  Du lærer programmering og bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og spennende grensesnitt for nett (2D og 3D), mobile tjenester, generelle nettsteder og spesialtilpassede enheter i opplevelsessentra.

  Mål for studiet
  Målet for studiet er å gi kompetanse til utvikling av digitale tjenester, presentasjoner og spill for anvendelse i mobile enheter, opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som programmering, spilldesign, brukergrensesnitt, pedagogikk, simulering, spillutvikling, samt driftsmessige forhold for å lagre og distribuere slike IT-systemer.

  Innhold
  Studiet inneholder emner som gir kompetanse til å utvikle aktuelle tjenester, presentasjoner og spill:

  Spilldesign og -utvikling
  I første studieår vil du få innføring i designprinsipper for spillutvikling og hvordan man utvikler spillapplikasjoner for web. Dette gir grunnlaget for videreutvikling av mer avanserte spillapplikasjoner som emner på 2. og 3. studieår vil ta deg videre i.
  Spillprogrammering og animasjon i 2D og 3D
  Enkelte emner gir deg fordypning innen programmering og animasjon for både 2D- og 3D-applikasjoner. I tillegg vil du tilegne deg ferdigheter og kunnskaper for utvikling, styring og dokumentasjon av spillapplikasjoner med riktig funksjonalitet og et brukergrensesnitt som gir brukerne en god opplevelse.
  Mobil teknologi og databaser
  Utvikling av spill krever også forståelse for lagringsstrukturer og organisering av informasjon som skal benyttes i tilknytning til spill og utveksling av data via nett. Kunnskaper og ferdigheter innen databaser, spillteknologier og krav i tilknytning til mobile nettverk er derfor også et viktig element i studiet.
  Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap
  Studiet har i hele studieløpet stort fokus på prosjekt- og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap. Det arrangeres blant annet gründercamp og det gjennomføres et eget emne der studentene utvikler forretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte studentbedrift, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet skal studenten ha

  kunnskaper om

  ferdigheter innen

  generell kompetanse innen

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning.

  Enkelte emner benytter problembasert læring hvor opplegget er prosjekt- og gruppearbeid med veiledning og studentpresentasjoner underveis i studiet.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste fag. Gjennom studiet skal studentene opparbeide seg gode samarbeidsevner og gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, skriftlig og muntlig eksamen.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det kreves at studentene har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.

  Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.

  Kvalifikasjon/vitnemål

   

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

  Videre studier

   

  Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  SPO1011, Game Design 1 5 5
  SPO1210, Game Lab 1 5 5
  SPO1110, Grunnleggende programmering 10 10
  MMT1010, Tegning 1 5 5
  MMT1040, Digitale Media 5 5
  MMT1100, Tegning 2 5 5
  MMT1111, Animasjonshistorie 5 5
  SPO1410, Programmere 3D-spill 5 5
  SPO1510, Spillkultur 5 5
  MMT1050, Introduksjon til 3D 5 5
  SPO1310, Game Lab 2 5 5
  SPO2110, Game Lab 3 10 10
  MMT2121, Karakterdesign 5 5
  MMT1061, Lydproduksjon 10 10
  SPO2160, Programmere nettapplikasjoner 5 5
  SPO2120, Game Lab 4 10 10
  SPO2130, Avansert 3D 5 5
  SPO2210, Game Design 2 10 10
  SPO2140, Grunnleggende kunstig intelligens 5 5
  SPO3020, Mobile nettverksapplikasjoner 15 15
  SPO3010, Game Lab 5 10 10
  MMT3500, Bacheloroppgave med metodeseminar 20 x20
  SPO3030, Elektronisk portefølje 5 5
  SPO3110, Game Lab 6 10 10
  Sum studiepoeng 180 30 30 25 35 25 35