Nord Universitet

Nord Universitet

Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium

Games and Entertainment Technology, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.03.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitale produkter, tjenester og spill for ulike brukergrupper. Det handler om å utvikle digitalt innhold i form av tjenester, spill og produkter hvor formålet er relatert til opplæring, opplevelser, underholdning, reklame og andre tjenester.

  Kandidaten får et solid grunnlag innen programmering, tradisjonell kunst, spilldesign, 3D asset creation for spill og ludology. All undervisning foregår på engelsk.

  Kandidaten lærer programmering og bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og spennende grensesnitt for nett (2D og 3D), mobile tjenester, generelle nettsteder og spesialtilpassede enheter i opplevelsessentra.

  Mål for studiet
  Målet for studiet er å gi kompetanse til utvikling av digitale tjenester, presentasjoner og spill for anvendelse i mobile enheter, opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som programmering, spilldesign, brukergrensesnitt, pedagogikk, simulering, spillutvikling, samt driftsmessige forhold for å lagre og distribuere slike IT-systemer.

  Innhold
  Studiet inneholder emner som gir kompetanse til å utvikle aktuelle tjenester, presentasjoner og spill:

  Spilldesign og -utvikling

  I første studieår vil kandidaten få innføring i designprinsipper for spillutvikling og hvordan man utvikler spillapplikasjoner for web. Dette gir grunnlaget for videreutvikling av mer avanserte spillapplikasjoner som emner på 2. og 3. studieår vil ta deg videre i. Det fokuseres også på egenskaper som historiefortelling og tegning. De etiske og kulturelle utfordringene ved å lage digitale produkter for et globalt marked blir også vektlagt.
  Spillprogrammering og animasjon i 2D og 3D

  Enkelte emner gir kandidaten fordypning innen programmering og animasjon for både 2D- og 3D-applikasjoner. I tillegg vil han tilegne seg ferdigheter og kunnskaper for utvikling, styring og dokumentasjon av spillapplikasjoner med riktig funksjonalitet og et brukergrensesnitt som gir brukerne en god opplevelse.
  Mobil teknologi og databaser

  Utvikling av spill krever også forståelse for lagringsstrukturer og organisering av informasjon som skal benyttes i tilknytning til spill og utveksling av data via nett. Kunnskaper og ferdigheter innen databaser, spillteknologier og krav i tilknytning til mobile nettverk er derfor også et viktig element i studiet.
  Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap

  Studiet har i hele studieløpet stort fokus på prosjekt- og teamarbeid. Kandidaten blir knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. For dette studiet er innovasjon og entreprenørskap en integrert del av flere emner, men spesielt i Game Lab . Flere kandidater velger også å starte studentbedrift, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

  Introduction
  The study program gives practical, job related knowledge on developing digital products, services and games for different target audiences. It focuses mainly on developing digital content like online services, games and products related to training, events, entertainment, advertising and such.

  The candidate will get a solid foundation in programming, traditional art, game design, 3D game asset creation and ludology. All teaching is in English. The candidate will learn computer programming and use advanced computer software and tools to create exciting games and online interfaces (2D and 3D), mobile services, online sites and custom made units for entertainment and information.

  Goals
  The overall goal of the study program is to give the candidate knowledge and skills needed to develop digital services, presentations and games for use in mobile units, training, events, services and entertainment. This competence will consist of knowledge from different fields like programming, game design, user interface building, pedagogy, simulations, game development and maintenance and distribution of such digital systems. 

  Content
  The study program offers subjects that provide the knowledge and skills to develop services, presentations and games:

  Game design and development
  During the first year the candidate will learn about design principles  for game development and how to develop games for web deployment. This founds the basis for further development of more advanced games created in subjects in the 2nd and 3rd year. Classes also focus on skills like storytelling and drawing. The ethical and cultural aspects of making video games for a global audience is also addressed.

  Game programming and animations (in 2D and 3D)
  Some subjects will give the candidate deeper understanding of programming and animation in a 2D and 3D setting. Additionally he'll will learn skills and gain knowledge in developing, managing and documenting games with the proper functionality and interface to give users a good experience.

  Mobile technologies and databases
  Developing modern video games also requires understanding of data storage and information management and how to utilize this when creating games and exchanging data across the internet. Knowledge and skills regarding databases, video game engines and cellular networks requirements and limitations also forms an important part of the program.

  Project management, innovation and entrepreneurship
  The study program focuses throughout all terms on projects and teamwork. The candidate will be working with external companies and organizations learning how to communicate with them while also handling situations and problems individually and as a team. In this programme innovation and entrepreneurship is an integral part of several subjects, most pronounced in Game Lab. Many candidates also choose to start student companies, and the school provides support and facilities for this.

  Game Lab
  The Game Lab is an intensive company simulator. Candidates form their own companies with team leads, art leads and technical leads. They then pitch a game project of their own design, or for an external client. The “student company” builds the game over the period of a semester, with each candidate specializing in a topic for the final output to be a fun, playable game prototype, ready for submission to competitions and festivals.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at kandidaten har grunnleggende IKT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur, forstå undervisningen og å skrive rapporter og andre dokumenter.

  Requirements for admittance

  Higher Education Entrance Qualification or Prior Learning and Work Experience.

  To be accepted for the programme the candidate must have Norwegian general study competence or a foreign equivalent education, or be able to show that he/she posesses the skills and knowledge needed to enter the programme. Such qualifications include baisc ITC skills, and english reading, writing and speeking skills sufficient to understand text books and lecturers, and writing reports and other documents.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet skal kandidaten ha:

  kunnskaper om

  ferdigheter innen

  generell kompetanse innen

  Learning outcome

  After finishing the study programme the candidate should have

  knowledge about

  skills within

  general competence wthin

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning.

  Enkelte emner benytter problembasert læring hvor opplegget er prosjekt- og gruppearbeid med veiledning og studentpresentasjoner underveis i studiet.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste fag. Gjennom studiet skal studentene opparbeide seg gode samarbeidsevner og gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, skriftlig og muntlig eksamen.

  Work methods, study methods and grading

  The study program uses varied study and work methods. Teaching is always based in established current theories. In most subjects exercises and projects are a vital component of the teaching approach.

  Some subjects apply problem based learning using projects and teamwork with guidance and student presentations during the course.

  Online resources are used widely in most subjects. Throughout the study program the students must develop collaboration skills and the ability to express themselves orally and in writing.

  Based on what's appropriate and beneficial for each subject the study methods will vary. The most common are portfolios, project reports, off premises exams and traditional written or oral exams.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det kreves at kandidaten har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på universitetets nettsider.

  Det kreves også at den enkelte kandidat har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

  Technical and other requirements

  The candidat are required to use their own laptop computer capable of running the software being used in the study program. The candidate must bring the computer every day for classes or study work. Minimum requirements for this computer can be found at the university website.

  Additionally the candidatesmust provide data storage of their own that covers their need for storing files in all subjects.

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.

  Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.

  International collaboration

  Studying a term at an international university as part of the study program is becoming more common. 

  Get in touch with the teachers or counsselors at campus after starting the programme to get further information of the possibilities.

  Kvalifikasjon/vitnemål

   

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

  Program evaluation

  Candidates participate in evaluating the curriculum and study program plans

  Videre studier

  Etter fullført bachelorgradsstudium kan kandidaten søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

  Further studies

  After completing the bachelor programme the candidate can apply for master programmes within the fields covered in the programme.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  SPO1011, Game Design 1 5 5
  VFX1080, Art 1 5 5
  VFX1010, CG-Art 1 5 5
  SPO1210, Game Lab 1 5 5
  SPO1110, Grunnleggende programmering 10 10
  FTV1010, Sound 1 5 5
  VFX1040, Digital Media 5 5
  VFX1085, Art 2 5 5
  SPO1410, Programmere 3D-spill 5 5
  SPO2140, Grunnleggende kunstig intelligens 5 5
  SPO1310, Game Lab 2 5 5
  VFX2020, CG Art 2 10 10
  SPO1510, Spillkultur 5 5
  FTV2010, Sound 2 5 5
  SPO2110, Game Lab 3 10 10
  VFX1090, Animation History 5 5
  SPO2210, Game Design 2 10 10
  SPO2120, Game Lab 4 10 10
  SPO2160, Programmere nettapplikasjoner 5 5
  SPO3020, Mobile nettverksapplikasjoner 15 15
  SPO3010, Game Lab 5 10 10
  SPO3030, Elektronisk portefølje 5 5
  SPO3110, Game Lab 6 10 10
  SPO3300, Bacheloroppgave 20 x20
  Sum studiepoeng 180 30 30 30 30 25 35