Nord Universitet

Nord Universitet

Sykepleie, bachelorgradsstudium

Bachelor of Nursing

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.04.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Studieplanen for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, Lov om Universiteter og høgskoler, Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag samt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Studieplanen er også forankret i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 2012, Meld.St.13 Utdanning for velferd 2012 og Strategisk plan for HiNT 2013-2016.

  Sykepleierutdanningen er forankret i International Counsil of Nurses' (ICN) og nasjonale etiske regler for sykepleiere. HiNT's etiske plakat og kjerneverdiene i HiNT nærhet, mot og raushet gjenspeiles i planlegging og gjennomføring av utdanningsprogrammet. Som utdanningsinstitusjon har HiNT et samfunnsansvar som forplikter ansatte og studenter.

  I Studieplanens innledende del beskrives sykepleierutdanningens visjon og mål, verdigrunnlag, kunnskaps- og læringssyn, samt sykepleiens kjernekompetanse og forventede læringsutbytter etter fullført utdanning. Videre gir den en oversikt over studiets struktur og innhold. I Studieplanens emnebeskrivelse fremgår innhold, omfang, læringsutbytter, arbeidskrav, pensum og vurderingsordning på hvert emne. Læringsutbytter i de enkelte emnene danner grunnlaget for emnenes innhold og omfang.

  Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen ved HiNT har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved HiNT skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet, som tør, vil og kan.
  Dette innebærer at sykepleiere har et helsefremmende perspektiv og
  - møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer
  - tar ansvar for og bidrar til menneskers helse og egen og andres utvikling
  - utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper, sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter.

  SYKEPLEIENS VERDIGRUNNLAG
  Sykepleierutdanningen i HiNT er fundert på et menneskesyn som tar utgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og sammenvevd av biologiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er større og mer enn summen av dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg kunnskap om lovverk som regulerer tjenesten.

  KUNNSKAPS- OG LÆRINGSSYN
  Sykepleie er et yrke og en vitenskapelig disiplin. Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag er sammensatt av sykepleiefaglig erfarings- og forskningsbasert kunnskap, etisk kunnskap, naturvitenskapelig kunnskap og kunnskap om mennesker, samfunn og helse.
  Gjennom sykepleierutdanningen utvikler studenten grunnleggende kompetanse innen yrkesgruppens kompetansefelt. Kompetanse er uttrykk for yrkesrelevante kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse basert på sykepleierutdanningens verdigrunnlag.
  Sykepleierutdanningen bygger på et læringssyn, der læring innebærer tilegnelse av ny eller endret kompetanse som gir relativt varige endringer i en persons adferd. Læreprosesser er både individuelle og knyttet til handling og samhandling med andre.
  Læring med mål om å tilegne seg yrkesgruppens kompetanse omhandler blant annet at studenten:
  - lærer om seg selv i sykepleierrollen og tilegner seg yrkesgruppens ferdigheter
  - opparbeider innsikt i teori
  - reflekterer over teori og erfaring gjennom observasjon, analyse, overveielse og kritisk vurdering
  - er deltakere i utdanningens sosiale og kulturelle sammenheng, der studenten i samarbeid med medstudenter, lærere, veiledere og andre skaper et godt læringsmiljø.

  SYKEPLEIERENS KJERNEKOMPETANSE
  Pleie, omsorg og behandling er hjørnesteiner i sykepleierens kompetanse.
  Sykepleieren:
  - imøtekommer pasienters behov for sykepleie
  - tar utgangspunkt i det enkelte menneskets opplevelse av sykdom eller helsesvikt, og den enkeltes ressurser og muligheter
  - utøver sykepleie i samarbeid med pasienter og pårørende og i tverrprofesjonelt samarbeid
  - utøver sykepleie basert på observasjon og faglige vurderinger, som gir best mulig helse og livskvalitet for pasienter og pårørende
  - informerer, underviser og veileder pasient og pårørende, medarbeidere og studenter
  - har kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid og har grunnleggende kunnskap om forskning og fagutvikling
  - viser evne til å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivå
  - har kunnskap om helsetjenestens oppbygging og oppgaver, helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen
  - viser forståelse for ulike kulturer
  - viser yrkesetisk holdning

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det kreves godkjent politiattest. Dokumentasjon på tuberkulin vaksinasjon må kunne fremvises i forhold til praksisstudier.

   

  Forventet læringsutbytte

  Det forventes at kandidaten etter fullført bachelorutdanning:

  Kunnskaper:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

  Praksis

  Sykepleierutdanningen er en profesjonsutdanning som består av 50% teoretiske studier og 50% praksisstudier.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte og praktiske arbeids- og undervisningsformer som understøtter hverandre. Gjennom at studenten er til stede i de læringssituasjonene som tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie. Utdanningen stiller derfor krav til obligatorisk deltagelse. Praksisstudier og ferdighetstrening krever 90% tilstedeværelse, jfr. styressak 23/2010. På øvrige læringsaktiviteter kreves 80% deltagelse. Ved deltagelse mindre enn 80% skal studenten gjennomføre pedagogiske kompensasjonstiltak som fastsettes av Høgskolen for å få gå opp til eksamen.

  Fra studieåret 2017/2018 er kravet til obligatorisk deltakelse endret, se spesifikasjon under vurdering knyttet til hvert enkelt emne.

  Det forventes at:
  - studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende heltidsstudium
  - studenten møter og deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring
  - studentens handlinger er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
  - studenten er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med HiNT i videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom aktiv bruk av studentdemokratiet

  For å møte ulike måter å tilegne seg kunnskap på vektlegges variasjon i pedagogiske metoder:

  - Teoriundervisning
  Forelesning
  IKT-støttede undervisningsformer

  - Dialogbaserte undervisningsopplegg
  Refleksjonsgrupper
  Seminarer
  Basisgruppearbeid
  Respons fra medstudenter
  Prosjektarbeid
  Studentsamtaler

  - Praksisstudier
  Ferdighetstrening
  Simulering
  Forberedelse og refleksjon over praksisstudier
  Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende:

  Praksisstudier i direkte samarbeid med pasient og pårørende utgjør 75 studiepoeng. I praksisstudier arbeider studenten sammen med erfarne sykepleiere og andre i møte med mennesker som har behov for sykepleie. Praksisstudier er veiledet. HiNT fordeler praksisplasser. Studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Praksisstudiene gjennomføres hovedsakelig i helsetjenesten i Nord-Trøndelag, med unntak fra praksisstudier i utlandet. Organisering og andre bestemmelser om praksisstudiene er beskrevet i eget dokument.

  - Selvstudier og individuelle arbeidsoppgaver

  Pedagogiske metoder utdypes i egne dokumenter og i beskrivelser av det enkelte emnet.

   

  Vurderingsformer

  Studentenes skikkethet for sykepleieryrket vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
  Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

  Sykepleierutdanningen i HiNT har progresjonskrav. Progresjon i studentenes læringsprosess ivaretas gjennom at hvert studieår med tilhørende emner utgjør en enhet, som danner det faglige grunnlaget for neste studieår. Dette betyr at alle emner i ett studieår må være bestått for å ta eksamen tilhørende neste studieår. Det benyttes ulike vurderingsordninger i studiet, som skal stimulere til faglig og personlig vekst og utvikling.

  Eksamen:
  For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Eksamen reguleres av eksamensforskriften i HiNT.

  Det arrangeres en ordinær og en ny og/eller utsatt eksamen i alle teoriemner hvert studieår. I emnet SPU1051 Medikamentregning og medikamenthåndtering arrangeres to nye/utsatte eksamener samme studieår.

  Vurdering av praksisstudier:
  Vurdering av veiledede praksisstudier i utdanningen omfattes av eksamensforskriften.
  Hvis studenten ikke gjennomfører og består praksis, fører det til forsinkelse i studiet.

  Arbeidskrav:
  Se egne retningslinjer for arbeidskrav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Internasjonalisering er en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdannings- og forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av studenter og lærere.
  Sykepleierutdanningen ved HiNT samarbeider med rundt 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, Oseania, og er med i nettverkene Erasmus, Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i utlandet.
  Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet SPU235 Sykepleie og samfunn - nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen i dette emnet foregår på engelsk hvis det deltar utenlandske studenter.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

  Studieevaluering

  HiNT har kontinuerlig fokus på utdanningskvalitet. Studentdemokratiet i HiNT skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og studentrepresentasjon i aktuelle utvalg. Studieevalueringer er en del av arbeidet med utdanningskvalitet og videreutvikling av utdanningen. Evaluering av studiet skjer gjennom individuell evaluering og i referansegrupper. Det forventes at studentene bruker studentdemokratiet aktivt og bidrar til videreutvikling av sykepleierutdanningen gjennom å delta i evaluering av det enkelte emnet.

  Kostnader

  Det knyttes ingen kostnader til teoridelen av studiet. I forbindelse med praksisstudiene må studentene påregne ekstra utgifter i forhold til reise og opphold i forhold til praksisplasser som ligger langt fra studiestedet.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for et år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  SPU1051, Medikamentregning og medikamenthåndtering 2.5 X2.5
  SPU1251, Sykepleiens grunnlag 10 X10
  SPU135, Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og ernæring 14 14
  SPU1451, Helse, samfunn og samhandling 10 X10
  SPU1541, Praktiske sykepleieferdigheter i grunnleggende sykepleie 7 X7
  SPU1551, Utøvelse av grunnleggende sykepleie 16.5 16.5
  SPU215, Sykepleie til mennesker med akutt og langvarig sykdom og komorbiditet 7 X7
  SPU225, Patologi, sykdomslære og farmakologi 15 X15
  SPU235, Sykepleie og samfunn - nasjonalt og internasjonalt 6 6
  SPU254, Praktiske sykepleieferdigheter til mennesker med akutt og langvarig sykdom og komorbiditet 8 X8
  SPU255, Utøvelse av sykepleie til mennesker med akutt og langvarig sykdom og komorbiditet, del 1 12 X12
  SPU257, Utøvelse av sykepleie til mennesker med akutt og langvarig sykdom og komorbiditet, del 2 12 12
  SPU315, Sykepleie, organisasjon og ledelse 4.5 X4.5
  SPU325, Folkehelse med fokus på barn og unge 6 6
  SPU355, Sykepleie til eldre i institusjon, organisasjon og ledelse 10.5 10.5
  SPU357, Psykisk helsearbeid 12 X12
  SPU359, Sykepleie til mennesker i hjemmebasert omsorg 12 X12
  SPU365, Sykepleiefaglig fordypningsemne, bacheloroppgave 15 15
  Sum studiepoeng 180 14 46 0 60 10.5 49.5