Nord Universitet

Nord Universitet

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Bachelor of theatre production and acting

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.05.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiet har en sterk tilknytning til faglige nettverk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og den internasjonale orienteringen avspeiles tydelig i studiets faglige arbeid. Det legges stor vekt på studentenes utvikling av selvstendighet og kreativitet, og gjennom det deres muligheter til å skape egne teateruttrykk. Utdanningen sidestiller interpretatorisk arbeid og eget kreativt arbeid som likeverdige kompetanser. De faglige grunnelementene organiseres i planmessige strukturer som søker å optimalisere effekten av samspillet mellom fagene, til beste for studentens utvikling. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk.

  Studiet fokuserer systematisk på studentenes fysiske form og personlige utvikling, som sentrale elementer i den faglige progresjonen.

  Mål for studiet

  Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne produsere og spille profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

  Innhold

  Første studieår

  Andre studieår

  Tredje studieår
  Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom:

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studiet gir studentene valgfrihet innen flere områder:
  1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, baset på gitte oppgaver.
  2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstengig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave.      

   

  Opptakskrav og rangering

  Studiet er scenekunstutdanning, og er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Opptak skjer på bakgrunn av avlagt opptaksprøve (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6.)
  Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

  For opptak til andre og tredje studieår vil det etter første år bli foretatt en utvelgelse av studenter fra kullet. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å bli vurdert. Vurderingen gjøres ut fra teaterfaglige kriterier.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten:

  skal ha kunnskap om:

  skal ha ferdigheter i:

  skal ha generell kompetanse i:

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

  Ukesvisningen
  De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.
  I tredje studieår danner dette grunnlag for Mitt teater.

  Vurdering

  Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:
  - Praktiske eksamener
  - Mappevurdering
  - Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.
  - Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.
  Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.      

   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.      

  Internasjonalisering

  Utdanningen arbeider i nær relasjon til teatermiljøer i Norden, Europa og resten av verden. Det gjennomføres studieturer til utlandet. For studentene vil reiser medføre en egenandel på maksimum 15 000 kr. 

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studenter som gjennomfører hele utdanningen får tildelt graden Bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag.

  Studenter som gjennomfører kun første studieår får karakterutskrift for 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad.      

  Studieevaluering

  Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom:
  1. Ansattes individuelle samtaler med studentene
  2. Felles evaluering i hver klasse
  3. Ansattes egen evaluering.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  TEA125, Skuespillerteknikk 1 21 X21
  TEA135, Musikk 1 15 X15
  TEA145, Skuespillerteknisk bevegelse 1 15 X15
  TEA155, Egenproduksjon 1 3 X3
  TEA175, Teaterkunnskap og kulturforståelse 6 X6
  TEA225, Skuespillerteknikk 2 24 X24
  TEA235, Musikk 2 6 X6
  TEA245, Skuespillerteknisk bevegelse 2 12 X12
  TEA255, Egenproduksjon 2 6 X6
  TEA265, Sang og stemmebruk 6 X6
  TEA275, Teater- og bransjekunnskap 3 X3
  TEA295, Film 1 3 X3
  TEA315, Teaterproduksjon 24 X24
  TEA335, Min musikk 3 X3
  TEA355, Prosjektdrift og bransjekunnskap 4 X4
  TEA365, Mitt teater 17 X17
  TEA395, Film 2 12 X12
  Sum studiepoeng 180 0 60 0 60 0 60

  Emnebeskrivelser

  TEA125, Skuespillerteknikk 1

  TEA125, Technique and acting 1

  Fakta

  • Omfang

   21 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Rodrigo Malbran
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Gjennom improvisatoriske teknikker utvikles grunnleggende ferdighet for skuespilleren i spill. Studenten utvikler sensitivitet i lytting, forestillingsevne og spontanitet. Faget gir studentene de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å arbeide med roller, som er fagets viktigste målsetting.  

  Innhold
  Følgende tema danner grunnlaget for de improvisatoriske undersøkelser:

  Følgende tema for de språklige og tekstlige undersøkelser:

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal kunne anvende:

  Studentene skal kunne utvikle:

  Studenten skal kunne analysere:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Praktiske improvisasjonsklasser etter masterprinsipp. Individuell- og gruppe improvisasjon.
  Undersøkelse gjennom kroppslig, stemmerelatert tilnærming. Analyse og improvisasjon. Felles refleksjon over arbeidsprosess og observasjon.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.
  Det vil foreligge en sluttevaluering relatert til mappeinnlevering 1. semester rett før årsskiftet.
  Det vil foreligge en sluttevaluering relatert til visning av 2. semester rett før studieårets slutt.

  På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA125 Skuespillerteknikk 1og TEA225 Skuespillerteknikk 2 bli slått sammen til en karakter.

   


   

  TEA135, Musikk 1

  TEA135, Music 1

  Fakta

  • Omfang

   15 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Dag Skevik
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Kunnskapsområdet gir studentene erfaring og utviklingsmuligheter innen sang, rytmisk arbeid og sceniske basisferdigheter. Faget gir studentene kunnskap om og erfaring med, bruk av musikalske elementer innen teater og musikalske ferdigheter i rollebygging.

  Innhold

  Hovedområder:

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha gode ferdigheter i:

  Studenten skal:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Praktisk øvingsarbeid, kreative undersøkelser, forelesninger og visninger.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Praktisk eksamen Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I høstsemesteret.
  Praktisk eksamen Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I vårsemesteret.
  Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I vårsemester.
  På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.

   


   

  TEA145, Skuespillerteknisk bevegelse 1

  TEA145, Movement in acting 1

  Fakta

  • Omfang

   15 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Romina Ebner Rodriguez
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Utvikle studentens selvbevissthet i kommunikasjon med kroppen og bevegelse som verktøy. 

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten ha kunnskap i:

  Studenten skal ha ferdighet i:

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Masterclass
  Gruppeundersøkelser
  Individuelle undersøkelser
  Forelesning

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar Arbeidet til studentene blir vurdert gjennom hele semesteret og med endelig vurdering ved semesterslutt.
  På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA145 Skuespillerteknisk bevegelse 1og TEA245 Skuespillerteknisk bevegelse 2 bli slått sammen til en karakter.

   


   

  TEA155, Egenproduksjon 1

  TEA155, Student made production 1

  Fakta

  • Omfang

   3 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Ørjan Hattrem
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget gir studenten erfaring med selvstendig skapende teaterarbeid, basert på gitte oppgaver, forståelse for kollektive arbeidsprosesser og mulighet til å utvikle teateruttrykk på eget grunnlag. 

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet:

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Dette er et fag der studentene selv definerer arbeidsform og arbeidsfordeling. Rammen for arbeidet settes gjennom gitte oppgaver.
  Studentene skal i perioder vise ukentlig arbeid, som blir gjenstand for egenvurdering og tilbakemelding fra lærere og medstudenter.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Praktisk eksamen Individuell 21 dager Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I 2. semester.
  Ved slutten av 2. semester gjennomføres en eksamen som består av en praktisk og en teoretisk del. Studentene deles i grupper. Den praktiske delen starter med et observasjonsarbeid som går over i et produksjonsarbeid som gruppen skal lage en teaterproduksjon på grunnlag av. Gruppen skal arbeide ut fra de sceniske undersøkelser de har erfart gjennom arbeidet 1. år. Gruppen skal utarbeide en forestilling som gjennom form og innhold utnytter ensemblets ressurser. Samlet tid er 14 dager.
  Hjemmeeksamen Individuell 3 dager Bestått / ikke bestått % Nei Alle tilgjengelige kilder.
  Kommentar Intern sensur.

  Etter visningen vil det bli avholdt en individuell tre-dagers skriftlig hjemmeeksamen der det praktiske arbeidet skal settes i sammenheng med det teoretiske pensumet.
  Eksamen skal vise evne til produksjonsarbeid og gjenspeile innholdet i målene både i forhold til kunnskap og ferdigheter.
  Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått.

  På vitnemålet vil karakteren i TEA155 Egenproduksjon 1 og TEA255 Egenproduksjon 2 bli slått sammen til en karakter

   


   

  TEA175, Teaterkunnskap og kulturforståelse

  TEA175, Theatre and Culture knowledge

  Fakta

  • Omfang

   6 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Roar Tromsdal
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget gir studentene en innføring i teaterteori og teaterhistorie, og skal bidra til å gjøre studentene til reflekterte skuespillere som kan sette teaterfaglige kunnskaper om teatrets teori og teaterhistorie inn i sitt skuespillerfaglige arbeid. Videre gir faget en forståelse for ulike kunstuttrykk.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studentene skal ha kunnskap i:

   

  Studentene skal ha ferdighet i:

  Studentene skal ha generell kompetanse i:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Forelesninger og diskusjoner, møte med kunstnere, ekskursjoner, studentenes egne undersøkelser, og studentenes egne presentasjoner.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Praktisk eksamen Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I høstsemesteret.
  Praktisk eksamen Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I vårsemesteret.
  Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.

   


   

  TEA225, Skuespillerteknikk 2

  TEA225, Technique and acting 2

  Fakta

  • Omfang

   24 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Rodrigo Malbran
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget er en forskning og fordypning i teater, og utvikler skuespillerferdighet i roller. Studentene skal arbeide med ulike tekster, klassisk tekst, realistisk tekst, komisk/absurd tekst.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet i:

  Studenten skal ha generell kompetanse i:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Improvisasjonsklasser etter masterprinsipp. Undersøkelse gjennom kroppslig, stemmerelatert tilnærming. Analyse av improvisasjon og litterær og dramatisk tekst. Refleksjon over arbeidet. Felles refleksjon over arbeidsprosess og observasjon. Kreasjon til visning.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar Det vil foreligge en sluttevaluering relatert til visning av 1. semester rett før årsskiftet.
  Det vil foreligge en sluttevaluering relatert til visning av 2. semester rett før studieårets slutt.
  På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.
  På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA125 Skuespillerteknikk 1 og TEA225 Skuespillerteknikk 2 bli slått sammen til en karakter.

   


   

  TEA235, Musikk 2

  TEA235, Music 2

  Fakta

  • Omfang

   6 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Inge Asgeir Skrove
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Kunnskapsområdet videreutvikler studentenes musikalske og kreative ferdigheter. Det styrker deres utøvende kompetanse, og deres evner til å skape og integrere musikalsk materiale i eget teaterarbeid.

  Innhold

  Hovedområder:

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet i å:

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Øvingsarbeid, egenproduksjon, og konsertproduksjoner.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Praktisk eksamen Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I høstsemesteret.
  Praktisk eksamen Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I vårsemesteret.
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I vårsemesteret. På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.

   


   

  TEA245, Skuespillerteknisk bevegelse 2

  TEA245, Movement in acting 2

  Fakta

  • Omfang

   12 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Romina Ebner Rodriguez
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget gir studenten forståelse og utvikling av kropp i spill.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha kunnskap om:

   

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Masterclass, gruppeundersøkelser, individuelle undersøkelser, og forelesning.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar Arbeidet til studentene blir vurdert gjennom hele semesteret og med endelig vurdering ved semesterslutt.

   


   

  TEA255, Egenproduksjon 2

  TEA255, Student own production 2

  Fakta

  • Omfang

   6 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Ørjan Hattrem
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget gir studenten fordypet erfaring med selvstendige prosesser og en videreutviklet kunstnerisk innsikt, basert på den til enhver tid pågående undervisning.
  Studenten får en bred erfaring med komplekse kollektive arbeidsoppgaver.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten ha kunnskap i:

  Studenten ha ferdighet i til å:

  Studenten skal ha generell kompetanse i:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Dette er et fag der studentene selv definerer arbeidsform og arbeidsfordeling. Rammene for arbeidet gis gjennom den til enhver tid pågående undervisning. Det forutsettes at studentene regelmessig viser arbeid som blir gjenstand for egenvurdering og tilbakemelding fra lærere og medstudenter.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.
  På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA155 Egenproduksjon 1 og TEA255 Egenproduksjon 2 bli slått sammen til en karakter.

   


   

  TEA265, Sang og stemmebruk

  TEA265, Voice and singing

  Fakta

  • Omfang

   6 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Dag Skevik
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget videreutvikler studentenes ferdigheter og kunnskaper i sang.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten ha kunnskap til å :

  Studenten ha ferdighet  om:

  Studenten ha generell kompetanse om:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Individuelle sangtimer, masterklasseundervisning, klassetimer, og produksjonsarbeid.
   

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Praktisk eksamen Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I høstsemesteret.
  Praktisk eksamen Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar I vårsemesteret.
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.

   


   

  TEA275, Teater- og bransjekunnskap

  TEA275, Theatre knowledge

  Fakta

  • Omfang

   3 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Roar Tromsdal
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Studentene skal i dette faget arbeide med ulike typer dramaturgi og dramaturgisk analyse, og kunnskap til dramatikere og teaterhistoriske tilnærminger. Arbeidet med teaterteori vil bli knyttet til det praktiske teaterarbeidet. Studenten får også anledning til å starte sin orientering inn mot det norske, og evt. det internasjonale teaterlandskapet til forberedelse for egne valg av karriere.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap i:

  Studenten skal ha ferdighet i:

  Studenten skal ha generell kompetanse i:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Praktisk og teoretisk tekstarbeid, manuslesning, forelesning.
   

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.

   


   

  TEA295, Film 1

  TEA295, Film 1

  Fakta

  • Omfang

   3 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Ørjan Hattrem
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

  Emneinnhold

  Faget gir studentene innføring i filmens håndverk og arbeidsfunksjoner, norsk filmbransjes strukturer, samt en innføring i spill foran kamera. Målet med film er å danne et grunnlag for å kunne ivareta sin faglighet som skuespillere i filmproduksjon. Studenten skal ha grunnleggende forståelse for filmproduksjon av i dag.

  Innhold

  Praktisk:

  Teoretisk:

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet i:

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

  Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  Forelesning, refleksjon, analyse, filmarbeid med kamera, enkel redigering, visning av film.

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått % Nei
  Kommentar På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert.
  På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA295 Film 1 og TEA395 Film 2 bli slått sammen til en karakter.

   


   

  TEA315, Teaterproduksjon

  TEA315, Theatre production

  Fakta

  • Omfang

   24 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Dag Skevik
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Emneinnhold

  Faget gir studentene erfaring med teaterproduksjon ledet av regissør, og er et arbeid som
  oppsummerer store deler av det faglige arbeidet gjort gjennom hele studiet.

  Innhold
  Produksjon og framføring av en helaftens teaterforestilling

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal:

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar

   


   

  TEA335, Min musikk

  TEA335, My music

  Fakta

  • Omfang

   3 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Inge Asgeir Skrove
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Emneinnhold

  Kunnskapsområdet videreutvikler studentenes musikalske og kreative ferdigheter. Det
  styrker deres evne til å forholde seg skuespillermessig til musikk, og deres evner til å
  integrere musikalsk materiale i eget teaterarbeid. Faget gir studenten mulighet til å utvikle, produsere og framføre selvstendig musikk. Dette er studentens egen
  oppsummering av det musikalske arbeidet som er gjort ved studiet.

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet i:

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar

   


   

  TEA355, Prosjektdrift og bransjekunnskap

  TEA355, Projectmanagement and knowledge

  Fakta

  • Omfang

   4 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Emneinnhold

  Faget er innrettet mot to forskjellige hovedmål. Kunnskap og kontakt med norsk teater og
  filmbransje, og kunnskap om drift av egne prosjekter.
  Med større kjennskap til strukturer og personer i film og teaterbransjen blir det enklere for
  studentene å kunne tilpasse og utvikle sin faglighet. Arenaene er i stadig utvikling og det er
  mulig å påvirke disse endringene.
  Studenten skal også få grunnleggende kunnskaper om å drive egne prosjekter fra initiativ
  til gjennomføring av produksjon.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet til å:

   

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

   

   

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Oppgave Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar Oppgave med muntlig høring

   


   

  TEA365, Mitt teater

  TEA365, My theatre

  Fakta

  • Omfang

   17 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Ørjan Hattrem
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Emneinnhold

  Faget gir studenten mulighet til å utvikle, produsere og framføre selvstendige sceniske
  uttrykk, der formidling og relasjon til publikum får særskilt fokus. Dette er studentens egen
  oppsummering av det faglige arbeidet som er gjort ved studiet.

  Innhold

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal:

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar

   


   

  TEA395, Film 2

  TEA395, Film 2

  Fakta

  • Omfang

   12 Studiepoeng

  • Varighet

   2 semester

  • Undervisningssemester

   Høstsemester
   Vårsemester

  • Studienivå

   1. syklus (bachelor)

  • Undervisningsspråk

   Norsk

  • Organisasjonstilhørighet

   Teater

  • Emneansvarlig

   Ragna Lindboe
  • Studieplan

   Kull 2015/2016

  Emneinnhold

  Faget gir studentene forståelse av eget håndverk i film. Dette vil i hovedsak være et kreativt, reflekterende og undersøkende arbeid som skal gi nnsikt i filmens arbeidsprosess,
  og gi rom for skuespilleren som den ansvarlige forteller.

  Arbeid med regissør:

  Skapende arbeidsprosesser:

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha kunnskap om:

  Studenten skal ha ferdighet i:

  Studenten skal ha generell kompetanse om:

  Vurdering

  Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
  Utøvende aktivitet Bestått / ikke bestått 100% Nei
  Kommentar