Nord Universitet

Nord Universitet

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Bachelor of theatre production and acting

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.12.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk. Studiet er viktig fordi Norge har for få offentlige utdanninger. Studiet vil være interessant for alle som vil utdanne seg som skuespiller eller jobbe med andre arbeidsoppgaver inne teater og film.

  Studiet fokuserer systematisk på studentenes fysiske form og personlige utvikling, som sentrale elementer i den faglige progresjonen.

  Mål for studiet

  Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne produsere og spille profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

  Innhold

  Første studieår

  Andre studieår

  Tredje studieår
  Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom:

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studiet gir studentene valgfrihet innen flere områder:
  1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, baset på gitte oppgaver.
  2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstengig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave.      

   

  Opptakskrav og rangering

  Studiet er en scenekunstutdanning, og er fritatt fra kravet om generell studiekompetanse. Opptak skjer på bakgrunn av avlagt opptaksprøve (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6.)
  Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner.

  For opptak til andre og tredje studieår vil det etter første år bli foretatt en faglig utvelgelse av studenter fra kullet. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å bli vurdert.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten:

  skal ha kunnskap om:

  skal ha ferdigheter i:

  skal ha generell kompetanse i:

  Oppbygning og sammensetning

  Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

  Ukesvisning
  De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.
  I tredje studieår danner dette grunnlag for kreativ produksjon.

  Vurdering

  Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:
  - Praktiske eksamener-Løpende vurdering av visningsarbeid ut fra ukesvisning.
  - Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.
  - Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.
  Etter eksamen første år og bachelor tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.      

   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.      

  Internasjonalisering

  Utdanningen arbeider i nær relasjon til internasjonale teatermiljø. Det gjennomføres i tredje år studietur til utlandet. For studentene vil reiser medføre en egenandel på maksimum 15 000 kr. Vi har medlemskap i Norteas og WTEA.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studenter som gjennomfører hele utdanningen får tildelt graden Bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag.

  Studenter som gjennomfører kun første studieår får karakterutskrift for 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad.      

  Studiet kvalifiserer til opptak til kunstfaglig master som for eksempel ved KhiO.

  Studieevaluering

  Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom:

  1. Ansattes individuelle samtaler med studentene

  2. Løpende evaluering i forbindelse med visninger og periodeavslutninger

  3. Felles evaluering i hver klasse

  4. Ansattes egen evaluering.

  Kostnader

  For hvert semester er det en materialavgift pålydende 1000 kroner. I tredje studieår må det påregnes en egenandel på 15.000 NOK.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  2019
  Høst
  2020
  Vår
  TEA126, Skuespillerteknikk 1 27 x27
  TEA136, Musikk 1 9 x9
  TEA145, Skuespillerteknisk bevegelse 1 15 X15
  TEA155, Egenproduksjon 1 3 X3
  TEA175, Teaterkunnskap og kulturforståelse 6 X6
  TEA225, Skuespillerteknikk 2 24 X24
  TEA235, Musikk 2 6 X6
  TEA245, Skuespillerteknisk bevegelse 2 12 X12
  TEA255, Egenproduksjon 2 6 X6
  TEA265, Sang og stemmebruk 6 X6
  TEA275, Teater- og bransjekunnskap 3 X3
  TEA295, Film 1 3 X3
  TEA316, Teaterproduksjon 16 x16
  TEA326, Skuespillerteknikk 3 8 x8
  TEA335, Min musikk 3 X3
  TEA355, Prosjektdrift og bransjekunnskap 4 X4
  TEA366, Kreativ produksjon 17 x17
  TEA395, Film 2 12 X12
  Sum studiepoeng 180 0 60 0 60 0 60