Nord Universitet

Nord Universitet

Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer i klasse T

her må engelsk navn inn

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.10.2014

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Traktorer er et spesielt kjøretøy som man ofte møter i trafikken. Lavt fartspotensiale stiller ekstra krav til observasjon spesielt med tanke på å bli forbikjørt. Traktorene er ofte påmontert ulike typer arbeidsredskaper, og også disse utgjør potensiell fare i trafikken. Førerprøvesensor må ha kunnskap om dette for å kunne vurdere førerprøver på en god måte.

  Opptakskrav og rangering

  En viser til § 3 i sensorforskriften.

  For å kunne bli godkjent førerprøvesensor for klasse T, vises det til sensorforskriftens § 8.

  Studiet Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer i klasse T inneholder to emner som til sammen skal dyktiggjøre sensorene til et arbeid som førerkortsensor traktor.

  Emnene er:

   

  Forventet læringsutbytte

  Formålet med sensorutdanningen for traktor (klasse T) er å sikre at førerkortsensorer har nødvendig kompetanse og integritet til å bidra i arbeidet mot nullvisjonen innenfor førerkortklasse T.

  Studiet setter i første rekke fokus på traktorens begrensinger i trafikken og samhandlingen med de øvrige trafikanter slik at ulempene for den øvrige trafikk minimeres. Studiet er preget av praksis, der øvelse i traktorkjøring vil utgjøre en stor del.

  Studenten skal ha den kompetansen som trengs for å gjennomføre førerprøver i klasse A i tråd med gjeldende retningslinjer.

   Det betyr:

   

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentenes erfaring vil gjenspeiles i arbeidsmåtene i studiet. Disse er varierte og tar utgangspunkt i studentenes ståsted. Studentene skal være aktive deltakere spesielt gjennom kunnskapsdeling erfarings utveksling, gruppearbeid og refleksjoner. I klasserommet skal læreren søke å formidle fagstoffet gjennom studentene og i mindre grad forelese.

  I studiet vil studentene benytte en elektronisk læringsplattform. Læringsplattformen vil være stedet der informasjonen mellom studenter og høgskolen i hovedsak går, fagstoff blir lagt ut, innleveringer av arbeidskrav skjer og diskusjoner mellom studenter foregår. Nettsamlinger kan nyttes til forelesninger og annet læringsarbeid i en viss periode.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Fagansvarlig er ansvarlig for at studiet blir vurdert. Etter emnet er gjennomført leverer studenten individuell tilbakemelding på fastsatt skjema.

  Videre studier

  Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer klasse T, 5 studiepoeng, kan inngå i en fri bachelorgrad

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  STR510, Traktorkompetanse 5 5
  STR590, Praktisk førerprøvearbeid - klasse T X
  Sum studiepoeng 5 5