Nord Universitet

Nord Universitet

Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer i klasse T

Additional education for driving lisence examiners category class T

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Traktorer er et spesielt kjøretøy som man ofte møter i trafikken. Lavt fartspotensiale stiller ekstra krav til observasjon spesielt med tanke på å bli forbikjørt. Traktorene er ofte påmontert ulike typer arbeidsredskaper, og også disse utgjør potensiell fare i trafikken. Førerprøvesensor må ha kunnskap om dette for å kunne vurdere førerprøver på en god måte.

  Opptakskrav og rangering

  En viser til § 3 i sensorforskriften.

  For å kunne bli godkjent førerprøvesensor for klasse T, vises det til sensorforskriftens § 8.

  Studiet Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer i klasse T inneholder to emner som til sammen skal dyktiggjøre sensorene til et arbeid som førerkortsensor traktor.

  Emnene er:

   

  Forventet læringsutbytte

  Formålet med sensorutdanningen for traktor (klasse T) er å sikre at førerkortsensorer har nødvendig kompetanse og integritet til å bidra i arbeidet mot nullvisjonen innenfor førerkortklasse T.

  Studiet setter i første rekke fokus på traktorens begrensinger i trafikken og samhandlingen med de øvrige trafikanter slik at ulempene for den øvrige trafikk minimeres. Studiet er preget av praksis, der øvelse i traktorkjøring vil utgjøre en stor del.

  Studenten skal ha den kompetansen som trengs for å gjennomføre førerprøver i klasse A i tråd med gjeldende retningslinjer.

   Det betyr:

   

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentenes erfaring vil gjenspeiles i arbeidsmåtene i studiet. Disse er varierte og tar utgangspunkt i studentenes ståsted. Studentene skal være aktive deltakere spesielt gjennom kunnskapsdeling erfarings utveksling, gruppearbeid og refleksjoner. I klasserommet skal læreren søke å formidle fagstoffet gjennom studentene og i mindre grad forelese.

  I studiet vil studentene benytte en elektronisk læringsplattform. Læringsplattformen vil være stedet der informasjonen mellom studenter og universitetet i hovedsak går, fagstoff blir lagt ut, innleveringer av arbeidskrav skjer og diskusjoner mellom studenter foregår. Nettsamlinger kan nyttes til forelesninger og annet læringsarbeid i en viss periode.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Fagansvarlig er ansvarlig for at studiet blir vurdert. Etter emnet er gjennomført leverer studenten individuell tilbakemelding på fastsatt skjema.

  Videre studier

  Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer klasse T, 5 studiepoeng, kan inngå i en fri bachelorgrad

  Studiemodell

  Studiet kan gå både høst og vår.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  STR510, Traktorkompetanse 5 5
  STR590, Praktisk førerprøvearbeid - klasse T X
  Sum studiepoeng 5 5