Nord Universitet

Nord Universitet

Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer

Additional education for driving lisence examiners category motorcycle

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.12.2016
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Sensorutdanningen består av i alt seks studier. Hvert enkelt studium består av en studiebeskrivelse med en eller flere emnebeskrivelser. Studiebeskrivelsen tar sikte på å angi studiets mål, opptakskrav, vurderingsordning samt den kunnskap og kompetanse studentene skal ha etter endt utdanning. Emnebeskrivelsen angir læringsmål, faglig innhold, arbeidsmåter i undervisning og læring samt pensum og vurdering.

  Formålet med sensorutdanningen er å sikre at landet har førerkortsensorer med høg faglig kompetanse og integritet som bidrar i arbeidet mot nullvisjonen innenfor alle førerkortklasser.

  Studiebeskrivelsen angir den kompetanse en sensor for førerprøver på motorsykkel må ha for å kunne utøve sitt yrke.

  For å sikre at førerkortkandidater som ønsker å bli prøvd for førerrett for motorsykkel har kompetanse i tråd med føreropplæringens intensjon, må førerprøvesensoren ha kunnskaper og ferdigheter om motorsykkel og motorsykkelkjøring på et høyt nivå.

  Studiet setter fokus på forholdet mennesket, trafikk og motorsykkel for å skape en forståelse for de utfordringer motorsykkelførere møter i trafikken. For en sensor vil det også være nødvendig å kjenne til kulturen som knytter seg til motorsykkel i enkelte miljøer.

  Studiet Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer består av emnene:

  Førerprøvesensoren skal tilfredsstille samfunnets fremtidige krav til profesjonalitet, kvalitet, likebehandling og effektivitet. Utdanningen tar sikte på å tilføre førerprøvesensorene den kompetansen som er nødvendig for å kunne planlegge å gjennomføre førerprøver for klassene A1, A2 og A.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For å kunne starte på denne delen av sensorutdanningen må studenten:

  Forventet læringsutbytte

  Utdanningen skal gi studenten den kompetansen som trengs for å gjennomføre førerprøver i klasse A1, A2 og A i tråd med gjeldende retningslinjer.
  Det innebærer at studenten skal;

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil være erfarne førerprøvesensorer, og dette vil gjenspeiles i arbeidsmåtene som er varierte og tar utgangspunkt i studentenes ståsted og erfaringer. Det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.

  Undervisningen baserer seg i vesentlig grad på "studentens nærmeste utviklingssone". Dette innebærer å skille mellom det studenten mestrer med litt hjelp og støtte og hva han eller hun mestrer på egen hånd. Organisering av undervisning og læring må sees på som et hele der undervisning og læring skjer både i arbeidshverdagen og i studentfellesskap med universitetet.

  Under studiet vil studentene prøve ut tiltak, iaktta og reflektere over egne og andres erfaringer på en systematisk måte. Som førerprøvesensor er det viktig stadig å utvikle seg og å reflektere over egne valg og handlinger. En finner også rom for forbedring ved å lære av andres erfaringer og kunnskaper. Erfaringsdeling og refleksjon vil derfor bli vektlagt i utdanningen.

  Mellom samlinger og læringsøkter skal studentene arbeide nettbasert med individuelle eller gruppebaserte oppgaver. I disse periodene vil veiledningen hovedsakelig skje ved hjelp av digitale verktøy som Lync og Inspera.

  Arbeidskrav skal sikre at studenten erverver nødvendig kompetanse til å løse de oppgaver han eller hun møter som førerprøvesensor.

  Eksamensform og eksamensoppgaver tar sikte på å gi studentene læring i kombinasjon med dokumentert tilfredsstillende læringsutbytte. Ut- og innlevering av eksamensoppgaver skjer ved hjelp av digitale verktøy.

  Vurdering

  Før endelig karakter i studiet settes må studenten ha fullført praktisk førerprøvearbeid - motorsykkel, alle arbeidskrav og eksamensrapport.
  Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått studium gir kompetanse som førerprøvesensor for klassene A1, A2 og A.

  Overgangsordninger

  Personer som har utdanning som tilsvarer emner i Tilleggsutdanning for motorsykkesensorer, kan få fritak for disse. Nærmere retningslinjer for fritak i emnet avtales mellom universitetet og Statens vegvesen.

  Videre studier

  Studiet kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

  Studiemodell

  Studiet kan gå både høst og vår

  Emne SP 2016
  Høst
  SMC510, Motorsykkelkompetanse 15 15
  SMC590, Praktisk førerprøvearbeid - motorsykkel X
  Sum studiepoeng 15 15