Nord Universitet

Nord Universitet

Tilleggsutdanning for sensorer i klasse BE

Her må engels navn inn

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.05.2015
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  0 studiepoeng

  Innledning

  Formålet med sensorutdanningen er å sikre at landets førerprøvesensorer har den faglige og etiske kompetansen som trengs for å vurdere om den enkelte førerkortkandidat kan tildeles selvstendig førerrett. Førerprøvesensoren spiller en sentral og viktig rolle i arbeidet med å nå visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Sensors vurdering av læringsresultatet kan i mange tilfeller virke styrende på en hel opplæring. For å oppnå Nullvisjonsmålet må alle ledd i læringskjeden bidra til en helhetlig opplæring.
  Sensorforskrift og rådsdirektiv stiller krav til grunn- og tilleggsutdanning av førerprøvesensorer. Sensorutdanningen består av i alt seks studier. For hvert enkelt studium er det utarbeidet en studiebeskrivelse med en eller flere emnebeskrivelser. I studiebeskrivelsen - dokumentet du leser nå - tar vi sikte på å angi studiets mål, opptakskrav, vurderingsordning samt den kunnskap og det læringsutbytte studenten skal ha etter fullført utdanning. Emnebeskrivelsen er mer utdypende og angir læringsmål, faglig innhold, arbeidsmåter i undervisning og læring samt pensum og vurdering.

  Førerprøvesensoren skal gi en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner med utgangspunkt i opplæringsmålene. Dette krever analytisk evne og evne til refleksjon.

  Formidlingen av prøveresultatet krever at sensoren kan uttrykke sin begrunnelse godt både muntlig og skriftlig. I tillegg må førerprøvesensoren ha høy kompetanse og egenferdighet i den aktuelle førerkortklassen.

  Emnets innhold blir nærmere presisert i emnebeskrivelsen.

  Opptakskrav og rangering

  Gjennomført Grunnutdanning for førerprøvesensorer eller tilsvarende.
  Ha vært førerprøvesensor i klasse B i minst 3 år.
  Hatt førerrett i klasse BE i minst 3 år.
  Ha gjennomført minst 250 ordinære praktiske førerprøver.

  Forventet læringsutbytte

  Utdanningen tar sikte på å tilføre førerprøvesensorene det sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er trengs for å kunne planlegge å gjennomføre førerprøver.

  Utdanningen skal gi studenten egnet kompetanse for å gjennomføre førerprøver i tråd med gjeldende retningslinjer.
  Det innebærer at studenten skal:

   

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnet undervises over fire dager. Arbeidsmåtene er varierte og tar utgangspunkt i studentenes ståsted og erfaringer. Det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.

  Undervisningen baserer seg i vesentlig grad på "studentens nærmeste utviklingssone". Dette innebærer å skille mellom det studenten mestrer med litt hjelp og støtte og hva han eller hun mestrer på egen hånd. Organisering av undervisning og læring må sees på som et hele der undervisning og læring skjer både i arbeidshverdagen og i studentfellesskap på praksisstedet.

  Læringsarbeidet vil være praktisk rettet og basere seg på dialog og refleksjon over praksis. Geografisk sted vil bli valgt i samråd med oppdragsgiver.

  Vurdering består av arbeidskrav, eksamensrapport og praktisk prøve. Arbeidskrav skal sikre at studenten erverver nødvendig kompetanse til å løse de oppgaver han eller hun møter som førerprøvesensor.

  I særskilte tilfeller og inntil 20 % fravær kan det søkes om unntak fra kravet om frammøte. Studieleder behandler slike søknader.

  Før endelig karakter i studiet settes må studenten ha fullført praktisk førerprøvearbeid.

  Overgangsordninger

  Personer med utdanning tilsvarende emnet  kan søkes fritatt for emnet. Nærmere retningslinjer for fritak i emnet avtales mellom høgskolen og Statens vegvesen.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av emnet.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  SBE590, Praktisk førerprøvearbeid - BE X
  Sum studiepoeng 0 0