Nord Universitet

Nord Universitet

Tilleggsutdanning for sensorer ved kjørevurdering, 5 studiepoeng

Engelsk

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Sensorutdanningen består av i alt seks studier. Hvert enkelt studium består av en studiebeskrivelse med en eller flere emnebeskrivelser. Studiebeskrivelsen tar sikte på å angi studiets mål, opptakskrav, vurderingsordning samt den kunnskap og kompetanse studentene skal ha etter endt utdanning. Emnebeskrivelsen angir læringsmål, faglig innhold, arbeidsmåter i undervisning og læring samt pensum og vurdering.

  Kvalifisert vurdering av kjøredyktighet og førerkvalitet og trafikal kompetanse er viktige bidrag innen nullvisjonstenkningen. Sensorutdanningen tar sikte på å kvalifisere ansatte i Statens vegvesen i virke som førerprøvesensor. Utdanningen bygger på krav i direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv) og nasjonale krav i forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. gjeldende fra 19.1.2013.

  Utviklingen av riktig og profesjonell kompetanse er en prosess som skjer over tid og foregår både på formelle og uformelle læringsarenaer. Kompetanseutviklingen skal skje i et samspill mellom universitetutdanning og opplæring i Statens vegvesen. Skole og arbeidsgiver skal utfylle hverandre ved å dra veksler på hverandres faglige kunnskaper og erfaringer innenfor trafikantfeltet. På denne måten skal studiet bidra til å utvikle en helhetlig og profesjonell forståelse.

  Studiet; Tilleggsutdanning for sensorer ved kjørevurdering, består av emnene:

  Studiets hovedfokus er de fysiske (motoriske) og kognitive (mentale) funksjoner som er viktige for bilkjøring. Det legges spesiell vekt på hvordan funksjonssvekkelser forårsaket av skade, sykdom eller generell aldring kan innvirke på kjøreferdigheten. Et annet tema er bruk av teknologi for å legge til rette og kompensere for ulike former for funksjonshemming. I studiet kommer en også inn på etiske vurderinger og overveielser av betydning for og ved gjennomføring av vurderingsprøver.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For å kunne starte på denne delen av sensorutdanningen må studenten:

  Forventet læringsutbytte

  Førerprøvesensoren skal tilfredsstille samfunnets fremtidige krav til profesjonalitet, kvalitet, likebehandling, effektivitet. Utdanningen tar sikte på å tilføre førerprøvesensorene den kompetansen som er nødvendig for å kunne planlegge å gjennomføre vurderingsprøver. Førerprøvesensorer som på forespørsel fra fastlege, fylkeslegen eller andre får i oppdrag å vurdere om kjøreferdigheten tilfredsstiller kravene til sikkerhet, har behov for kompetanse ut over det som kreves for vurdering ved ordinære førerprøver.
   

  Studiet skal kunne gi førerprøvesensoren kunnskap om aldring og aldringsprosesser, sykdommer, funksjonsnedsettelse med videre som kan ha innvirkning på evnen til å kunne kjøre bil på en trafikksikker måte. Dette krever også kunnskap om bruk av førerstøttesystemer og kompenserende teknologi.

  Etter endt studium skal førerprøvesensoren ha den faglige kompetanse og personlige egnethet som ansees nødvendig og relevant for å vurdere kandidater som har behov for eller har fått pålegg om vurderingsprøve.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studentene vil være erfarne førerprøvesensorer, og dette vil gjenspeiles i arbeidsmåtene som er varierte og tar utgangspunkt i studentenes ståsted og erfaringer. Det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.

  Undervisningen baserer seg i vesentlig grad på "studentens nærmeste utviklingssone". Dette innebærer å skille mellom det studenten mestrer med litt hjelp og støtte og hva han eller hun mestrer på egen hånd. Organisering av undervisning og læring må sees på som et hele der undervisning og læring skjer både i arbeidshverdagen og i studentfellesskap med universitetet.

  Under studiet vil studentene prøve ut tiltak, iaktta og reflektere over egne og andres erfaringer på en systematisk måte. Som førerprøvesensor er det viktig stadig å utvikle seg og å reflektere over egne valg og handlinger. En finner også rom for forbedring ved å lære av andres erfaringer og kunnskaper. Erfaringsdeling og refleksjon vil derfor bli vektlagt i utdanningen.

  Mellom samlinger og læringsøkter skal studentene arbeide nettbasert med individuelle eller gruppebaserte oppgaver. I disse periodene vil veiledningen hovedsakelig skje ved hjelp av digitale verktøy som Lync og Inspera.

  Arbeidskrav skal sikre at studenten erverver nødvendig kompetanse til å løse de oppgaver han eller hun møter som førerprøvesensor.
  Eksamensform og eksamensoppgaver tar sikte på å gi studentene læring i kombinasjon med dokumentert tilfredsstillende læringsutbytte. Ut- og innlevering av eksamensoppgaver skjer ved hjelp av digitale verktøy.

  Vurdering

  Før endelig karakter i studiet settes må studenten ha fullført praktisk førerprøvearbeid, alle arbeidskrav og eksamensrapport.
  Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått

  I særskilte tilfeller og inntil 20 % fravær kan det søkes om unntak fra kravet om frammøte. Studieleder behandler slike søknader.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått studium gir kompetanse som førerprøvesensor for den aktuelle førerkortklassen eller vurderingen.

  Overgangsordninger

  Personer som har utdanning som tilsvarer emner i sensorutdanningen, kan få fritak for disse delene. Nærmere retningslinjer for fritak i emnet avtales mellom universitetet og Statens vegvesen.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av hvert studium.

  Videre studier

  Studiet kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

  Studiemodell

  Studiet kan gå både høst og vår.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  SVU500, Spesialutdanning - kjørevurdering 2.5 2.5
  SVU520, Tilpasset kjøretøy 2.5 2.5
  SVU590, Praktisk førerprøvearbeid - kjørevurdering X
  Sum studiepoeng 5 5