Nord Universitet

Nord Universitet

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Basic driving training for teachers in public schools

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  6 studiepoeng

  Innledning

  I et moderne samfunn vil alle mennesker delta som aktører i trafikken på ulike sett. Noen som førere av motorkjøretøyer mens andre vil være myke trafikkanter. Det er derfor av nasjonal betydning at alle kjenner trafikkens spilleregler.

  En modell for trafikkopplæringen som henvender seg til hele mennesket, er et tiltak innenfor myndighetenes visjon om null drepte eller alvorlig skadde i trafikken. Trafikalt grunnkurs er trinn en av i alt fire trinn i opplæringen. Målet med trafikalt grunnkurs er at eleven gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer skal bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Trafikal kompetanse defineres som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre trafikkmiljøet på en sikker måte.

  Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av 01.10.04 gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs.

  Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til denne yrkesgruppen slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever.

  Studieplanen tar sikte på å tilføre lærere i det offentlige skoleverk både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

  Undervisningen i livreddende førstehjelp dekker kravene Norsk førstehjelpsråd setter til det å være instruktør i førstehjelp ved trinn 1, Trafikalt grunnkurs.

  Opptakskrav og rangering

  Godkjent lærerutdanning for det offentlige skoleverk, samt ha førerkort for klasse B

  Forventet læringsutbytte

  Gjennom utdanninga skal studenten utvikle sin kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilengner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs, jfr. Trafikkopplæringsforskriften.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Utdanningen kan organiseres på ulike måter på tilsammen 50 timer, med en eller flere samlinger kombinert med selvstendig arbeid.

  Nytt stoff kan bli presentert i ulike former som forelesning, individuelt arbeid, gruppearbeid, demonstrasjoer, ekskursjoer og som en dialog mellom ansvarlig for emnet og klassen. Det skal gjennom kurset legges vekt på å benytte aktuelle undervisningsformer for trinn 1, Trafikalt grunnkurs.

  Studentenes egne forutsetninger og erfaringer vil være en viktig ressurs, det forutsettes aktiv deltakelse og innvolvering i studiearbeidet.
   

  Arbeidskrav:

  Eksamen:

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått utdanning gir kompetanse til å undervise ved trafikalt grunnkurs i samsvar med det som framgår av gjeldende forskrift for trafikkopplæring og førerprøve mm.
   

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift.

  Studiemodell

  Studiet består av et emne som kan gå både høst og vår.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  TGL05, Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk 6 6
  Sum studiepoeng 6 6