Nord Universitet

Nord Universitet

Trafikant-og kjøretøystudiet basis

.

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Trafikant- og kjøretøystudiet basis er basisutdanning for medarbeidere i trafikant og kjøretøyavdelingene i Statens vegvesen. Studiet danner grunnlag for videre utdanning i TK-studiet. Dette gjenspeiler seg i den brede tilnærmingen i fagområder som er viktige for alle medarbeidere i Trafikant- og kjøretøyavdelingene i hele landet. Hensikten med studiet blir derfor å favne alle, og å skape et felles forståelsesgrunnlag før medarbeiderne fordyper seg i ulike fagområder.

  Målgruppe

  Målet med Trafikant- og kjøretøystudiet basis er å gi nyansatte medarbeidere i Trafikant- og kjøretøyavdelingene (TK) en felles grunnkompetanse. Studiet skal skape positive holdninger til egen virksomhet og TK sin plass i samfunnet, og legge grunnlaget for fordypning gjennom videre utdanning innen de ulike fagområdene.

  Opptakskrav og rangering

  Ansatt i Statens vegvesen. Generell studiekompetanse eller realkomptanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd dette:

  Kunnskaper

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Trafikant- og kjøretøystudiet basis gjennomføres over to samlinger, med E-læring, arbeidsplasslæring og oppgaveløsning i mellomperioden. Studentene arbeider i hovedsak individuelt under studiet, med mindre de selv organiserer et samarbeid.

  Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, feltarbeid, praktiske øvinger og veiledning. Det legges vekt på utstrakt samarbeid mellom fagpersonale, lokale veiledere og studentene. Studentene skal ta betydelig ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid. Derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studieplanen.

  Arbeidskrav:

  80 % deltakelse i all organisert undervisning

  Refleksivt dokument knyttet til sammenhengen mellom eget arbeid og etatens verdier og samfunnsrolle

  Eksamen:

  Hjemmeksamen: En uke - med anslått arbeidsbelsatning tilsvarende to dager. Individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Skriftlig rapport knyttet til juridiske emner og den enkeltes arbeidsfelt og . Inntil 5 sider, TNR 12, linjeavstand 1,5.

  Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

  Endelig karakter settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene er kjent med Lovdata Pro, har tilgang til Vegvev og Læringsportal samt disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Se forøvrig gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kostnader

  Kostnader inkludert semesteravgift dekkes av Statens Vegvesen - Oppdragsgiver

  Studiemodell

  Studiet kan gå flere ganger i løpet av et semester. Studiet går både høst og vårsemester.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  SVB1000, Trafikant- og kjøretøystudiet basis 5 5
  Sum studiepoeng 5 5