Nord Universitet

Nord Universitet

Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng

Driver Instructors for heavy vehicles

Fakta

 • Dato for godkjenning

  04.07.2014
  dekan, avdeling for trafikklærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøyer som utdannes i dag, må derfor ha en kompetanse som gjør ham/henne rustet til å møte disse nye kravene.

  Fagprofilen kjennetegnes av en trafikk-, transportfaglig og pedagogisk tilnærming som skal gi studentene nødvendig teoretisk grunnlag for reflektert og handlingsrettet yrkesutøvelse.

  Videreutdanning til trafikklærer for tunge kjøretøy skal gi rom for erfarings- og opplevelsesorientering, oppgave- og problemorientering, muligheter for medbestemmelse og ansvar for egen læring. Dette er bærende elementer for å sikre at trafikklæreren skal kunne utføre lærerarbeidet på en god måte og bidra til å utvikle profesjonelle fagmiljø preget av samhandling.

  Opptakskrav og rangering

  1. Autorisasjon fra Statens Vegvesen som trafikklærer klasse B.
  2. Minst 3 års allsidig sjåførpraksis med kjøretøy som har tillatt totalvekt over 16 tonn.
  3. Førerrett for klassene BECEDE
  4. Minst 6 måneders praksis med teoretisk og praktisk opplæring i klasse B (Trafikklærer med toårig grunnutdanning fra HiNT unntas fra krav 4).

  Forventet læringsutbytte

  Trafikklærerutdanningen for tunge kjøretøy skal legge til rette for at studentene kan tilegne seg perspektiv på forholdet mellom menneske, samfunn og miljø innen moderne vegtrafikk både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen skal skape bevissthet om den rollen trafikklæreren har i arbeidet for bedre trafikksikkerhet. I løpet av studiet skal studentene gis mulighet til å utvikle sine kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon, som er relevante for profesjonell yrkesutøvelse.

  Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten har:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnet CDE901 Transport på veg og yrkesdidaktikk tunge kjøretøy, er lagt til høgskolen og fokuserer på teoretiske og praktiske, faglige og pedagogiske tema. Studentenes kunnskaper og erfaringer er viktige bidrag til undervisningen. Studentinvolvering er et viktig stikkord i gjennomføringen.

  Emnet CDE911 Veiledet undervisningspraksis tunge kjøretøy, foregår som utplassering ved en øvingsskole godkjent av høgskolen. I denne delen av utdanningen vil studenten møte førerkortkandidaten gjennom veiledet yrkespraksis og få praktisere de kunnskaper som er tilegnet gjennom den første del av studiet.

  Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, praktiske øvinger og veiledning. Studentene har ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid, derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studiet.

  Det blir lagt stor vekt på å utvikle forståelse for sammenheng mellom de ulike emnene. Som et praktisk tiltak vil arbeidsoppgaver med flerfaglig perspektiv bli prioritert. Studiet har innslag av øvingsarbeid knyttet til studiebesøk ved ulike trafikkinstitusjoner og faglige miljø.

  Utplasseringen ved øvingsskoler gir studentene undervisningstrening etter høgskolens retningslinjer for øvingsundervisning og skal inngå som en del av den øvrige pedagogiske undervisningen. I etterkant av utplasseringsperioden skal studenten utarbeide en skriftlig rapport.

  En del av studiearbeidet blir lagt til læringsmiljø som egner seg for spesielt krevende øvelser.

  Vurdering

  Vurderingsform som brukes under studiet er en kombinasjon mellom løpende vurdering og skriftlig/muntlig eksamen. Det er obligatorisk tilstedeværelse på hele studiet. Under hver emnebeskrivelse vi arbeidskrav og vurderingsform defineres.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HiNT sine nettsid

  Studieevaluering

  Det vil gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil brukes av avdeling for Trafikklærerutdanning i den videre evalueringen av studiet sammen med emneevalueringer, programevalueringer, og data fra HiNTs evaluering av det helhetlige læringsmiljøet. Sluttrapportene fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene.

  Videre studier

  Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelor.

  Kostnader

  Dette studiet har studieavgift.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  CDE902, Transport på veg og yrkesdidaktikk tunge kjøretøy 20 20
  CDE911, Veiledet undervisningspraksis tunge kjøretøy 10 10
  Sum studiepoeng 30 30