Nord Universitet

Nord Universitet

Trafikkpedagogikk, bachelorgradsstudium 16/18

Traffic Education, Bachelor's Program

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.04.2016
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Årsstudiet i trafikkpedagogikk er etablert for å utvikle trafikklærerstudiet (høgskolekandidatstudium) til en integrert bachelorgrad i trafikkpedagogikk. Studiet viderefører egenarten fra trafikklærerutdanningen og er spesialutviklet for å styrke trafikal kompetanse og sikre videre akademisk karriere.

  Myndighetene prioriterer stadig høyere formalkompetanse hos yrkesutøvere i offentlig og privat sektor for å realisere målene om reduksjon av vegtrafikkulykkene. Dette påbyggingsstudiet har en fagprofil som vil dekke et forventet nasjonalt behov for pedagogiske kvalifikasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet og være et supplement til eksisterende teknologisk ekspertise.

  Utdanningen skal tilføre samfunnet profesjonelle utøvere med et tverrfaglig perspektiv, som kan bidra til å styrke arbeidet med å planlegge, gjennomføre og evaluere trafikantrettete tiltak i offentlig og privat regi på system-, gruppe- og individnivå innenfor myndighetenes strategi for bedre sikkerhet i vegtrafikken.

  Yrkesutøverne skal utgjøre en høyt kvalifisert arbeidskraft som kjennetegnes av faglig nysgjerrighet, høg integritet og yrkesbevissthet innen det trafikkpedagogiske fagfeltet. Utdanningen skal forberede for videre studier, og bidra til å videreutvikle studentenes pedagogiske, vitenskapelige, sosiale og etiske kompetanse samt endrings- og utviklingskompetanse.

   

  Opptakskrav og rangering

  Søkerne må ha en av følgende utdanninger:

   

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet forventes det at studenten:

  Kunnskap

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.
  Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er deltidsstudium med 50 % belastning. Det organiseres gjennom intensive studiesamlinger, studiearbeid mellom samlingene og med innlevering av skriftlige arbeider. Deler av studiet vil bli gjennomført som fjernundervisning.
  Det vil bli benyttet varierte arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, rollespill, framføringer og arbeid med prosjekt. Involvering av studentene og utnyttelse av deres erfaringer vil bli tillagt stor vekt i studiearbeidet. Tverrfaglighet vektlegges ved at undervisningen i de ulike emnene vil bli relatert til hverandre for å få studieprogrammet til å framstå på en helhetlig måte.

  Utdanningen skal gi studentene yrkestilhørighet og yrkesstolthet ved at undervisningen gjøres meningsfull og målrettet der faglig innhold og arbeidsformer er begrunnet ut fra forskning og praktisk erfaring. I studiet skal det legges vekt på kritisk refleksjon, faglig integritet og respekt for andres syn.

  Et helhetlig læringssyn prioriteres, der det akademiske stoffet går hånd i hånd med det faglige og praktiske. Derfor vil læring gjennom ulike prosjekter være en dominerende arbeidsmåte. Prosjektene vil kunne være både eksternt og internt initiert og tverrfaglige slik at utfordringene i det trafikkfaglige arbeidet behandles helhetlig.

  IKT i kommunikasjon og læringsarbeid vil bli brukt. Nord universitet benytter det elektroniske læringsverktøyet Fronter i undervisningen.

  Det vil være arbeidskrav tilknyttet hvert emne. Studentene skal individuelt eller sammen arbeide med konkrete problemstillinger og oppgaver godkjent av fagansvarlig. Arbeidskravene kan knyttes til utplasseringer, hospitering eller ekskursjoner.

  Vurderingsformene som brukes i studiet er løpende vurdering, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, skriftlige arbeider som en del av obligatorikk og skriftlige arbeid som gir individuelle karakterer. Under hver enkelt emnebeskrivelse vil arbeidskrav og vurderingsform defineres. Alle skriftlige innleveringer av arbeidskrav og eksamener vil skje ved bruk av Fronter. Det legges vekt på vitenskapelig framstillingsmåte ved alle innleveringer og eksamener.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det kan inngå en studietur i løpet av studieåret. Den kan inkludere besøk ved forskningsinstitusjoner, trafikkrelaterte arbeidsorganisasjoner og ved høgskoler/universitet vi samarbeider med. Studenter som ikke kan delta kan få annet avtalt opplegg.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Den toårige høgskolekandidatutdanningen for trafikklærere sammen med dette årsstudiet vil kvalifisere for graden "Bachelor i trafikkpedagogikk".
  Andre kvalifiserte kandidater (med 120 studiepoeng) som fullfører det tredje året (60 studiepoeng) i dette nye tilbudet, vil kunne benytte studiet eller deler av det i en grad.

  Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i statlig og fylkeskommunal forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter.

  Det legges til rette for at de som ønsker det kan gjennomføre enkeltemner i studieprogrammet for å oppnå faglig spesialisering eller som en del i en grad ved en annen institusjon.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil brukes av avdeling for trafikklærerutdanning i den videre evalueringen av studiet sammen med emneevalueringer, programevalueringer og data fra Nord universitets evaluering av det helhetlige læringsmiljøet. Sluttrapportene fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene.

  Videre studier

  Med Bachelorgrad kan en søke på ulike masterprogram.

  Kostnader

  Semester- og kopinoravgift.
  Behov for egen bærbar PC.
  Det kan inngå en studietur i løpet av studieåret. Den kan inkludere besøk ved forskningsinstitusjoner, trafikkrelaterte arbeidsorganisasjoner og ved høgskoler/universitet vi samarbeider med. Studenter som ikke kan delta kan få annet avtalt opplegg.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  000, Trafikklærer, grunnutdanning, høgskolekandidatstudium 120 120
  TLB305, Vitenskapsteori og metode 5 5
  TLB315, Pedagogikk I: Perspektiv på undervisning, læring, kvalitetssikring og skolevurdering 15 XX15
  TLB3101, Organisasjon og ledelse 17.5 XX17.5
  TLB325, Pedagogikk II: Perspektiv på rådgivning og veiledning 7.5 7.5
  TLB321, Perspektiv på trafikksikkerhetsarbeid 15 XX15
  Sum studiepoeng 180 125 0 32.5 22.5