Nord Universitet

Nord Universitet

3D art, Animation and VFX, 60 credits

3D art, Animation and VFX, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Denne årsenheten gir en innføring i hovedsakelig fem hovedaspekter ved 3D/VFX. De fem retningene er tradisjonell kunstlære, 3d-­kunst, animasjon, technical direction og compositing. I tillegg tilbys generelle emner som fortellerteknikk og animasjonshistorie. Årsenheten avsluttes med et medieprosjekt hvor ulike teknikker kombineres for en praktisk produksjon.

  Studietilbudet er lagt til universitetets avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler med oppdatert industri­standard programvare, renderfarm, samt grupperom med klippesuiter og et komplett filmstudio med 120 m2 greenscreen-­stage. I tillegg har avdelingen tradisjonelt kunstutstyr som staffelier og animasjonsbord. Studentene har også tilgang til profesjonell utstyrspark for film, stillbildekameraer med diverse optikk, samt kraftige projektorer for digital scenografi.

  Det forventes at søkeren har grunnleggende IT-­ferdigheter, gode kunnskaper i engelsk, slik at man er i stand til å lese faglitteratur og følge undervisning som foregår på engelsk.

  Introduction:

  This one-year unit will give an introduction to mainly five main aspects of 3D/VFX. The five aspects are traditional art, 3D-­art, animation, technical direction and compositing. In addition general subjects such storytelling and animation history will be offered. The year will end in a media project where various techniques are combined for a practical production.

  The study program is offered at the university`s campus in Steinkjer, which has modern computer labs with updated industry standard software. There is also a renderfarm, group production suites, editing suites, and a film studio complete with a 120 m2 green screen stage.
   The department offers traditional art supplies such as easels and animation tables. Students also have access to professional film supplies, camera and gear, still cameras and optics, as well as powerful projectors for digital scenography.

  Applicants are expected to have foundational IT­-skills. A solid competence in English is required to read subject literature, and follow lectures which are all conducted in English.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Entry requirements:

  Higher Education Entrance Qualification or Prior Learning and Work Experience.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper:

  Studentene har tilegnet seg grunnleggende basiskunnskaper, samt et historisk rammeverk om sentrale emner innen tradisjonell kunst, billedkomposisjon, 3D-­kunst, animasjon, motion graphics og compositing, og hvordan disse ferdighetene implementeres i produksjon.

  Ferdigheter:

  Studentene skal ha erfaring med å kommunisere ideer visuelt. De skal ha utviklet en bedret estetisk sans. De skal i tillegg ha en oversikt over ulike teknikker og verktøy som er bransjestandard for produksjon av høykvalitet 3D/VFX, og hvordan disse kan best benyttes ved ulike typer produksjoner. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i ulike produksjonsfaser.

  Generell kompetanse:

  Studentene har erfart å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høyere relasjonskompetanse.
  De evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk.   Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne bransjen krever.

  Expected Learning Outcomes:

  After complete studies, the students should have reached the following learning outcomes:

  Knowledge:

  The students should have acquired knowledge and an historical framework on central topics within traditional art, composition, 3D-­art, animation, motion­graphics and compositing, and how these skills may be implemented in a variety of productions.

  Skills:

  Students will have experience with communicating visual ideas and should have developed an improved aesthetic sense. In addition, they have an overview over various industry standard techniques and tools for production of high quality 3D/VFX, and how these may be utilized for different types of production. Students should also be able to refer to available theory, aiding their decision­making through various stages of production.

  General competence:

  Students would have experience with teamwork, and should reach a high level of relational competence. Being able to give and receive constructive criticism in order to craft the best artistic outcome. Independence and innovative solutions are also emphasized, and students should have an understanding of the needs of the industry.

  Oppbygning og sammensetning

  Nord universitet satser stort på dette fagområdet og er nå en av de få universitetene som tilbyr spesialisering innen den kreativt utøvende delen av 3D/VFX. Årsenheten går parallellt med en bachelorgrad innen fagretningen, og det er mulighet for godkjenning til opptak og fortsettelse på bachelor ved fullførelse.

  Emnene vil hovedsakelig bestå av undervisning i auditorium, samt praktisk øving på datasal.
  Ved øvinger vil noe veiledning gis fra foreleser, men primært fra studentassistenter med erfaring fra tidligere gjennomført kurs.

  Årsenheten avsluttes med prosjektperiode, hvor det er mulig å samarbeide med studenter fra andre bachelorløp ved universitetet, som f.eks film­ eller spillstudenter.

  Studentene er også delaktig i å arrangere en årlig internasjonal mediefestival (&Action) med innleide gjesteforelesere fra ledende aktører i bransjen.
  Universitetet legger også vekt på å delta på andre internasjonale konferanser og bransjetreff. 
   
  Prosjektarbeid og relevans:

  Årsenheten kan være til hjelp for bedrifter eller enkeltpersoner som ønsker en basisinnføring og skaffe seg oversikt over ulike aspekter ved 3D/VFX. Prosjektperioden kan også tilpasses enkelte behov.
      
  Årsenheten vil kunne være relevant for en rekke yrkesgrupper, som f.eks tekniske tegnere, interiørdesignere, kunstnere, profesjonelle i mediebransjen eller andre som jobber med visualisering, og ønsker å implementere grunnleggende 3D/VFX i deres pipeline.

  Tilbudet er også relevant for andre profesjonelle aktører som produsenter, regissører og ledere, som ønsker å oppnå en grundig innsikt i 3D/VFX­bransjen. Ved gjennomføring vil man være høyt skikket til å estimere prisoverslag for denne typen produksjon, budsjettere og gjøre timeoverslag ved kjøp av tjenester, samt utvikle søknader for produksjonsstøtte til 3D/VFX-relatert innhold. Man vil også kunne gjøre valg for mulige videre spesialiseringer innen enkelte retninger.

  Tilbudet er dessuten nyttig for medielærere i grunnskole eller høyere utdanning som ønsker kompetanseheving.
   
  Årsenheten er også nyttig for å skaffe et bredere kompetansenettverk innen forskning og utdanningssektoren, samt tilbydere og aktører innen 3D/VFX.

  Programvare:

  På studiet brukes digitale verktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

  I tillegg til dette kan det bli behov for spesialverktøy i ulike prosjekter.

  Study program structure:

  Nord University has made significant investments in this field of study, and is one of the few universities offering a specialization within the creative and practical part of 3D/VFX. The study program is particularly production oriented.

  The one-year unit runs parallel to a Bachelor degree in the field, and it is possible to continue with the Bachelor upon completion.

  Subjects will mainly consist of auditorium lectures, and practical assignment work on computer labs. The lab work will mainly be under some guidance from lecturers, but mainly from teaching assistants with prior completion and experience in the course.

  At the end of the year, the program concludes with a practical production period. This could be tailored to specific requests, and various types of collaborations are possible. For instance students in other fields of study at the university, like film­ and game students. External collaborations and client work is also possible.

  The students also take part in arranging an annual international media festival (&Action), with guest lectures from leading studios and other industry professionals. The university also participates at other international conferences.  

  Project work and relevance:

  The one-year unit could be helpful for businesses or individuals seeking a basic introduction and an overall understanding of the different aspects of 3D/VFX. The project period can be tailored to fit specific needs.   

  The one-year unit would be relevant for various occupations, such as interior designers, technical illustrators, artists, media professionals and others wanting to add basic 3D/VFX to their pipeline.

  It is also relevant for other professionals, such as producers, directors and managers who wish to develop a thorough insight into the 3D/VFX industry. After completion one is highly equipped to estimate pricing of services within the field, estimate hours and budgets when buying services, developing applications for production grants or to decide on further specialization within specific fields.

  The offer is also useful for media teachers and educators at all levels, wanting to enhance their qualifications.

  The one-year unit is generally useful to establish connections with professionals and educators and researchers within the 3D/VFX industry.

  Software:

  The study program uses industry standard software, including:

  In addition, specialized tools might be required for certain projects.

  Praksis

  .

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det fokus på øvinger, prosjektarbeid og produksjonsperioder med veiledning. Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner. Nettstøtte brukes aktivt i de fleste emner.

  Alle emner har krav om obligatorisk oppmøte.

  Work, lectures and forms of evaluation:

  The study program is practically oriented. Lectures are conducted on theoretical basis, but the form of study relies heavily on practical application. This is mainly through lab work, project work and production periods with mentoring. Student assessment is based on practical tasks, reflection papers, portfolio review and oral presentations. Online support is used actively in most subjects.
  All subjects have mandatory attendance.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger. Vi anbefaler også studenter å gjøre en  investering i noe utstyr selv; Wacom tablet (Intuos 4 eller nyere), minnepenn, ekstern harddisk, headset med mer.

  Technical necessities:

  Some travel expenses must be expected on productions at various locations. Several production periods will span weekends and nights. We recommend that students make small investments to acquire a Wacom tablet (Intuos 4 or higher), memory stick, external hard drive, headset etc.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres på studie­ og emnenivå.

  Programme evaluation:

  Student evaluation is conducted on course and subject level.

  Videre studier

  Årsenheten kvalifiserer for fortsettelse på Bachelor innen fagfeltet ved Nord Universitet.

  Further studies:

  Upon completion the one­year unit will qualify for immediate continuation in the 3D/VFX Bachelor at Nord University.
  The ECTS might also be implemented in other study programmes.

  Kostnader

  Det må påregnes noe reiseutgifter i forbindelse med produksjoner ute på ulike locations.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  VFX1090, Animation History 5 5
  VFX1050, Storytelling 5 5
  VFX1030, Motion Graphics 5 5
  VFX1080, Art 1 5 5
  VFX1010, CG-Art 1 5 5
  VFX1020, CG-Animation 1 5 5
  VFX1060, Technical Direction 1 5 5
  VFX1070, Compositing 1 5 5
  VFX1085, Art 2 5 5
  VFX1040, Digital Media 5 5
  VFX1100, Media project 1 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30