Nord Universitet

Nord Universitet

Ulykkesberedskap - spesialutdanning, 6 studiepoeng

On-the-road safety course

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.03.2016
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  6 studiepoeng

  Innledning

  Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må derfor ha en kompetanse som gjør ham/henne rustet til å møte disse nye kravene. Se for øvrig Trafikkopplæringsforskriften § 6-9

  Trafikklærerens undervisning og veiledning knyttet til transport på vei omfatter transport i vid forstand. Et delemne er systematisk arbeid innen delområdet ulykkesberedskap med tanke på å forebygge uhell samt å være best mulig beredt til å bidra om en trafikkulykke skulle skje.

   

  Opptakskrav og rangering

  Autorisasjon som kjørelærer klasse I eller trafikklærer tunge kjøretøy, ansatt i vegvesenet eller politiet, person med fagbrev innen yrkessjåfør- eller terminalarbeiderfaget

  Forventet læringsutbytte

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Vurderingsform er en kombinasjon mellom arbeidskrav og skriftlig eksamen. Det er obligatorisk tilstedeværelse på hele studiet.

  For å få utstedt karakterutskrift må kandidaten ha:

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått ulykkesberedskap - spesialutdanning, 6 stp samt autorisasjon som trafikklærer på tunge kjøretøy gir undervisngsrett i emnet.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil bli vurdert sammen med programevalueringer og data fra Nord universitet sin evaluering av det helhetlige læringsmiljøet.

  Videre studier

   

   

  Kostnader

  Det er studieavgift på dette studiet.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  6IUB, Ulykkesberedskap - spesialutdanning 6 6
  Sum studiepoeng 6 6