Nord Universitet

Nord Universitet

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Inquiry based teaching in science and mathematics in kindergarten, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.02.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske kompetanse i naturfag og matematikk, og gjennom det utvikle det pedagogiske arbeidet på disse feltene i barnehagen. Studiet søker å stimulere til en helhetlig tenking og gjøre studentene i stand til å støtte og utfordre barn i både planlagte læringsaktiviteter og mer spontane læringssituasjoner i naturfag og matematikk.

  Studiet vil legge vekt på utforskende arbeidsmåter, og naturens vekslinger gjennom de ulike årstidene.   

  Målgruppe

  Barnehagelærere/førskolelærere og annet pedagogisk personell ansatt i barnehagen.

  Opptakskrav og rangering

  For å starte på emnet kreves gjennomført barnehage- eller førskolelærerutdanning. Da studiet legger opp til arbeidskrav som involverer utprøving og utviklingsarbeid i barnehage, må studentene være ansatt i barnehage i studieperioden.
   

  Forventet læringsutbytte

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten

   

  Ferdigheter

  Studenten

   

  Generell kompetanse

  Studenten

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Emnet er organisert med tre todagers samlinger hvert semester. I tillegg er det nettbaserte undervisningsøkter en fast dag hver uke gjennom begge semestrene. Det er obligatorisk deltakelse i all undervisning. Arbeidsformene varierer mellom forelesning, gruppearbeid, feltarbeid, annet praktisk arbeid og presentasjon og refleksjon over studentenes utprøving av oppgaver i barnehagen. Studentene vil arbeide i nettverksgrupper som er tilknyttet en veileder fra universitetet.
  Studentene skal gjennomføre oppgaver og utviklingsarbeid i barnehage og det er derfor nødvendig at studentene har tilknytning til en barnehage i studietiden.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette.

   

  Kostnader

  Noe kostnader må påregnes til ekskursjoner i nærområdet ved campus. Inntil kr. 1000,-

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  UAB500, Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen 30 30
  Sum studiepoeng 30 30 0