Nord Universitet

Nord Universitet

Årsstudium i utmarksforvaltning

Nature Conservation and Management, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.02.2017
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Årsstudiet i utmarksforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold og forvaltning av hjortevilt og fisk. Årsstudiet i utmarksforvaltning er et tilbud til deg som ønsker å starte en høgere utdanning i utmarksforvaltning eller vil satse på utmarksbasert næring. Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i utmarka. Det er lagt hovedvekt på hjortevilt- og fiskeforvaltning.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Generell kompetanse:

  • kunne gjøre rede for og formidle grunnleggende naturkunnskap

  Kunnskap:

  • ha grunnleggende kunnskap om natur og forvaltning av natur i Norge

  • ha kunnskaper innen grunnleggende biologiske emner: zoologi, etologi, kjemi og genetikk

  • ha grunnleggende innsikt i norsk skogforvaltning og norsk skogbruk

  Ferdigheter:

  • praktisk innsikt i jakt og fiske og i vilt- og fiskeforvaltning

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.

  Videre studier

  Årsstudiet i utmarksforvaltning tilsvarer det første året på bachelor i utmarksforvaltning. Det vil være mulig å søke om opptak på / overgang til bachelor i utmarksforvaltning.

  Kostnader

  Det må påregnes noe utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  EXP1010, Examen Philosophicum 10 10
  BIO1010, Vegetasjon, klima og geologi 10 10
  BIO1210, Fisk- og hjorteviltforvaltning 10 10
  BIO1020, Zoologisk artslære 10 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30