Nord Universitet

Nord Universitet

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, 15 stp

Counselling Training and Mentoring for Teachers 2

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Veileder- og mentorutdanning er et samlingsbasert deltidsstudium, som kan tas som to separate moduler:
  Veileder- og mentorutdanning 1, 15 stp, går i høstsemesteret.
  Veileder- og mentorutdanning 2, 15 stp, går i vårsemesteret.

  Studiet er ei videreutdanning for førskolelærere/barnehagelærere og for lærere i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Det gir formell kompetanse innen veiledning og mentoring i den hensikt å gi profesjonell støtte for målgruppene nyutdanna lærere og førskolelærere, og praksislærere ved lærerutdanningene.
  Studiet legger vekt på å tilby ei utdanning som hjelper skole- og barnehageeiere til å kvalitetssikre overgangen fra utdanning til arbeidsliv, og som gir profesjonell veiledning og støtte til praksisstudenter fra lærerutdanningene.

  Kunnskapen vil ha stor nytteverdi innen pedagogisk arbeid, og det legges vesentlig vekt på erfaringslæring, utvikling av arbeidsmodeller og handlingskompetanse med utgangspunkt i hverdaglivets ulike utfordringer.

  Studiet gir praktisk og teoretisk innføring i veiledning og deltakende arbeidsmåter. Det blir lagt spesiell vekt på å bygge sammenhenger når det gjelder relasjonen profesjon - teori - praksis. Studiet gir innføring i arbeidsmåter for veiledning, medvirkning og samhandling. Andre sentrale tema er møtet og samtalen som virkemiddel, teambygging, konflikthåndtering og profesjonsetikk.

   

  Opptakskrav og rangering

  For opptak til Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 kreves bestått lærerutdanning og minimum 3 års praksis fra skole, barnehage eller annet relevant pedagogisk arbeid. I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse.

  For opptak til Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 kreves gjennomført og bestått eksamen fra Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 eller tilsvarende.

  Forventet læringsutbytte

  Se emneplanene.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet varierer mellom forelesninger og ulike øvelser med utstrakt bruk av deltakende arbeidsmetoder. Studiets ulike tema vil bli bearbeidet gjennom dialogbaserte og praksisretta undervisningsformer. Studentene vil få veiledning på veiledning i sin praksis.

  Veileder- og mentorutdanning 2 er samlingsbasert med inntil 12 dager for hvert emne, fordelt over ett semester (en- og todagerssamlinger).

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2018
  Vår
  MEV521, Veileder- og mentorutdanning 2 15 15
  Sum studiepoeng 15 15