Nord Universitet

Nord Universitet

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere, 30 stp

Counselling Training and Mentoring for Teachers

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er ei videreutdanning for lærere og førskolelærere i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole, og gir formell kompetanse innen veiledning og mentoring i den hensikt å gi profesjonell støtte for målgruppene nyutdanna lærere og førskolelærere og praksislærere ved lærerutdanningene.
  Studiet legger vekt på å tilby ei utdanning som hjelper skole- og barnehageeiere til å kvalitetssikre overgangen fra utdanning til arbeidsliv, men også gi profesjonell veiledning og støtte til praksisstudenter fra lærerutdanningene.

  Kunnskapen vil ha stor nytteverdi innen pedagogisk arbeid, og det legges vesentlig vekt på erfaringslæring, utvikling av arbeidsmodeller og handlingskompetanse med utgangspunkt i hverdaglivets ulike utfordringer.

  Veileder- og mentorutdanninga tilbys som to emner, begge på 15 stp.

  Studiet kvalifiserer deg til å bli godkjent praksislærer for studenter ved lærerutdanningene. Studiet gir dessuten handlingskompetanse i veiledning og tilrettelegging og ledelse av ulike samarbeids- og samhandlingsprosesser etter arbeidsmodeller tilpassa profesjonene lærer og førskolelærer.
  Studiet skal, foruten å kvalifisere deg til å fylle rollen som støttende mentor for nyutdanna lærere og førskolelæreres personlige og profesjonelle utvikling, oppøve bevissthet og handlingskompetanse i å berike lærer- og barnehagelæreres læring og utvikling når de er i praksis.
   

  Opptakskrav og rangering

  Det kreves bestått lærerutdanning og minimum 3 års praksis fra skole, barnehage eller annet relevant pedagogisk arbeid.

  I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse.

  Opptak til Veileder- og mentorutdanning 2 krever gjennomført, og bestått eksamen fra Veileder- og mentorutdanning 1 eller tilsvarende.

  Forventet læringsutbytte

  Se emneplanene.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet varierer mellom forelesninger og ulike øvelser med utstrakt bruk av deltakende arbeidsmetoder. Studiets ulike tema vil bli bearbeidet gjennom dialogbaserte og praksisretta undervisningsformer. Studentene vil få veiledning på veiledning i sin praksis.

  Både Veileder- og mentorutdanning 1 og 2 er samlingsbaserte med inntil 12 dager for hvert emne, fordelt over ett semester (en- og todagerssamlinger).

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  MEV511, Veileder- og mentorutdanning 1 15 15
  MEV521, Veileder- og mentorutdanning 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15