Nord Universitet

Nord Universitet

Veiledningspedagogikk 1, 15 studiepoeng

Tutorial pedagogy 1, 15 ects

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.12.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Veiledningspedagogikk 1 er et tverrfaglig emne som gir grunnleggende formell kompetanse i veiledning og tverrprofesjonell samarbeidslæring i utdanning og yrke. Studiet gir kompetanse i veiledning av studenter, elever, fagtilsatte, ledere, brukere av ulike tjenester og andre grupper i utdanning og yrkessammenheng. Målgruppen er ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Eksempelvis personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn, sykepleiere, lærer, førskolelærere, politi, ledere og ansatte i ulike etater.

  Det teoretiske og praktiske fundamentet i veiledning tar utgangspunkt i humanistisk tradisjon, konfluent pedagogikk, gestaltteori, personsentrert teori og kognitiv teori. Sentrale innholdskomponenter i studiet er ulike veiledningsteorier og metoder, pedagogikk, etikk og kompetanseutvikling. Grunnleggende begreper innen veiledningspedagogikken kombineres med praktiske veiledningsøvelser deltakerne imellom og utprøving i egen praksis. Refleksjon og bevisstgjøring av veileders rolle, funksjon, verdier og holdninger vektlegges i studiet.

  Opptakskrav og rangering

  Opptakskrav til studiet er:
  * Bachelorgrad eller tilsvarende
  * Opptak etter vurdering av realkompetanse

  Videre studier

  Veiledningspedagogikk 2 (15 stp)

  Studiemodell

  Emnet VEP510 tilbys både høst og vår. Eksamen kan avlegges høsten 2017 eller våren 2018.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  VEP510, Veiledningspedagogikk 1 30 1515
  Valgemne 5 studiepoeng
  VEP515, Veiledning i tverrfaglig perspektiv, innpasningsemne 10 55
  Sum studiepoeng 30 20 20