Nord Universitet

Nord Universitet

Veiledningspedagogikk 3, 30 studiepoeng

Tutorial pedagogy 3, 30 ECTS

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.12.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Veiledning handler om hvordan vi kan igangsette og videreutvikle personlige og faglige kvaliteter, og om hvordan samspill mellom mennesker kan bringe utvidet samarbeid og fellesskap i relasjonen.

  Hensikten med studiet er å videreutvikle veilederkompetanse og kunne veilede i ulike sammenhenger både på individ- og gruppe- og organisasjonsnivå. Veiledningsvirksomheten skal bidra til å utvikle endringskompetanse personlig og faglig innen de aktuelle miljøene. Studentene gis anledning til å videreutvikle sin kompetanse ved å tilegne seg nye erfaringer, både teoretisk og metodisk, med nye sider av veilederrollen.

  Det teoretiske og praktiske fundamentet i veiledning bygger på humanistisk tradisjon og teori om fenomenologi, gestaltveiledning og psykosyntese. Veilederfunksjonen knyttes stadig mer direkte til praktisk yrkesvirksomhet innen både det private og offentlige organisasjonsliv. Søkelyset rettes mot veiledning i samspillsprosesser, i en kreativ og kulturell tilnærming, og i endrings- og utviklingsarbeid innen fag- og organisasjonsmiljø

  Opptakskrav og rangering

  Veiledningspedagogikk 1 og veiledningspedagogikk 2 (til sammen 30 stp), eller tilsvarende.

  Studiemodell

  Emnet VEP530 går over 2 semester, med eksamen våren 2018.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  VEP530, Veiledningspedagogikk, 3 30 30
  Sum studiepoeng 30 0 30