Nord Universitet

Nord Universitet

Vernepleie, bachelorgradsstudium

Bachelor of Social Education

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.02.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Denne studieplan bygger på Rammeplan med forskrift for 3- årig vernepleierutdanning (2005), Lov om universitet og høgskoler, samt Forskrift om eksamen i Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studieplan er utdanningens konkretisering av Rammeplanen.

  Utdanningen skal ivareta et helhetlig syn på mennesket og fremme verdier som rettferdighet, likeverd og solidaritet. Prinsippene i yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere bygger på Ethics in Social Work, Statement of Principles og vil være sentral i utdanningen og yrkesutøvelsen.

  Tverrprofesjonell yrkesutøvelse
  Helse- og omsorgstjenesten består av mange profesjoner. For å gi innbyggerne en god helse- og omsorgstjeneste skal velferdsyrkene ha en felles kunnskapsplattform. Dette innebærer kunnskap om lover og regelverk og viktige samfunnsutfordringer. Videre skal studenten oppøve generell kompetanse som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å ta i bruk velferdsteknologi og evne til kritisk og etisk refleksjon.

  Vernepleierns profesjonskompetanse
  Vernepleierens kompetanse skal bidra til å gi mennesker med ulike hjelpebehov faglig forsvarlig omsorg og veiledning. Sentralt i arbeidet står brukeres selvbestemmelse. Vernepleieren arbeider ut fra en utvidet forståelse av helsebegrepet hvor helsefremming gjennom forebygging, adekvat helsehjelp, miljøarbeid og rehabilitering står sentralt. Grunnlaget for kompetansen hentes fra samfunnsvitenskap, sosialt arbeid, psykologi, pedagogikk og helsefag.

  Mål for studiet:

  Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører som arbeider individ- og samfunnsrettet. Studiet skal gi grunnlag for å yte tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og/eller sammensatte hjelpebehov. Ivaretakelse av brukerens selvbestemmelse og autonomi står sentralt. Studiet vektlegger tverrfaglig samhandling og helsefremming, og har valgt deltakelse og aktivitet som sitt faglige fokusområde.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det kreves godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

  Forventet læringsutbytte

  Kritisk refleksjon, kreativitet, nyskapning, ansvarlig handling og etisk bevissthet vektlegges i dannelsen av vernepleiere. Læringsutbytter er en beskrivelse av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kandidaten skal ha etter endt studie. Disse læringsutbyttene legger føringer for måten studiet er bygd opp på, og de undervisnings- og vurderingsformene studiet har. Læringsutbytter merket med (F) er felles for alle bachelorutdanninger på avdeling helsefag i HiNT.

  Det forventes at kandidaten etter fullført bachelorutdanning:

  Kunnskap

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Vernepleierutdanninga arbeider ut fra et sosiokulturelt læringssyn. Dette læringssynet tar utgangspunkt i at samhandling med andre er viktig for læring. Dette vil avspeiles i studieformer, læringsaktiviteter og i de vurderingsformer som benyttes. Studiet vektlegger studentens ansvar for egen og andres læring. Gjennom arbeidsformene skal studenten bli i stand til å ivareta vernepleieryrkets mål , metoder, idegrunnlag, verdier, tenkning og handlingsgrunnlag.

  - MAPPEARBEID er obligatoriske arbeider som skal bidra til studentenes læring i et emne. I arbeidet vil studentenen få veiledning og tilbakemelding med fokus på prosess og faglig utvikling. Mappearbeidene kan bli brukt som grunnlag for karakterfastsetting. Arbeidene kan gis individuelt eller som gruppeoppgaver.

  - ARBEIDSKRAV gis for å fremme studentens progresjon og utvikling, samt sikre deltakelse der dette er nødvendig. Faglærer vurderer arbeidskrav til godkjent/ikke godkjent, og det er to forsøk før eksamen. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen i aktuelt emne.

  -ARBEID I GRUPPER. I løpet av studietiden blir studentene delt opp i ulike arbeidsgrupper.

  - VEILEDNING. Arbeidsgruppene har fast veileder. Veiledningen skal gi støtte til arbeid med oppgaver og sette fokus på arbeid med gruppeprosessen.

  - PROSJEKTARBEID. Her arbeider studentene med utgangspunkt i et tema/problemstilling. Prosjekt som arbeidsform stimulerer til selvstendig studentaktivitet og oppdagende læring.

  - STUDIETURER OG EKSKURSJONER. I løpet av studiet vil det bli gjennomført studieturer og ekskusjoner. Hensikten vil være å få innspill fra ulike læringsarenaer samt at de inngår i samhandling- og ferdighetstrening.

  - SEMINAR OG WORKSHOP. I seminarer og workshops arbeider studenter og fagplærer sammen om aktuelle problemstillinger.

  - FORELESNINGER. Forelesning vil inngå som en del av tilretteleggingen for læring i utdanninga.

  - LITTERATURSTUDIER. Det er nødvendig at studenten leser og fordyper seg i teori for å kunne utføre forsvarlig vernepleiefaglig arbeid.

  - PRAKSISTUDIER OG FERDIGHETSTRENING. I følge rammeplan for vernepleierutdanning skal praksisstudier og ferdighetstrening utgjøre minimum 60 studiepoeng hvorav 48 studiepoeng skal være direkte brukerrettet. Praksisstudier og ferdighetstrening krever 90% tilstedeverelse.

  - STUDENTSAMTALER. I løpet av studiet gjennomfører faglærere samtaler med den enkelte student. Fokus er studentens studiesituasjon og utvikling til fremtidig yrkesutøver.

  Vurderingsordninger fremgår av emnebeskrivelsene i denne studieplan.

   Progresjonskrav:

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Vernepleierutdanningen omfattes av "Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning". Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell. 

  Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som vernepleier, jamfør "Lov om helsepersonell".

   

   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  I løpet av studiet gis studentene mulighet til å ta praksis- og eller teoriemner i utlandet.

  Studieevaluering

  Evalueringen av studiet følger prosedyrer i HiNT sitt kvalitetssystem for utdanning. Dette innebærer at det enkelte emne blir evaluert. Basert på evalueringene har fagansatte ved utdanningen ansvar for å drive utviklingsarbeid som bedrer kvaliteten. Studenten skal være en aktiv part i planlegging og evaluering av tilrettelegging for læring

  Det enkelte kull har en egen referansegruppe som består av studenter fra kullet og emneansvarlige. Det er tilrettelegging for læring og evaluering av undervisning som har fokus i referansegruppa.

  I tillegg til referansegruppe har hvert kull et kvalitetsutvalg. Kvalitetsutvalget består av ekstern tilsynssensor, faglærere og studentrepresentanter. Kvalitetsutvalget gjennomgår emnebeskrivelsene og oppgaveteksten til mappearbeider og arbeidskrav. Utvalget skal vurdere det samlede materialet med tanke på relevans og sammenheng mellom arbeids-, lærings- og vurderingsformer og læringsutbytter knyttet til det enkelte studieår. På bakgrunn av arbeidet i kvalitetsutvalget skal tilsynssensor avgi en selvstedig uttalelse med vurdering av studieåret som helhet og foreslå eventuelle endringer.

  Videre studier

  Bachelorgrad i vernepleie gir mulighet til å søke på studier på mastergradsnivå.

  Kostnader

  Studentene må påberegne kostnader til studiemateriell inklusiv PC med tilbehør, se  "Tekniske og andre forutsetninger".

  I løpet av studiet vil det bli gjennomført studieturer og ekskusjoner. Studentene vil måtte påregne egenandeler til disse aktivitetene.

  I forbindelse med praksisstudier må studentene påregne ekstra utgifter.

   

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for et år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  VPL111, Velferdsstatens oppbygging, yrkesrolle, kommunikasjon og etikk 28 28
  VPL1211, Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom 15 X15
  VPL151, Praksisperiode 1 Kommunale helse- og omsorgstjenester 17 X17
  VPL211, Pedagogikk og psykologi 15 15
  VPL1002, Miljøarbeid og helsefremming 25 X25
  PRA2006, Praksisperiode 2 Miljøarbeid, deltakelse og helsefremming 20 X20
  VPL2000, Brukerorienterte tjenester i velferdsorganisasjoner 25 25
  PRA2007, Kunnskapsbasert praksis i velferdstjenestene 15 X15
  VPL2001, Bacheloroppgave i vernepleie 20 X20
  Sum studiepoeng 180 28 32 15 45 25 35