Nord Universitet

Nord Universitet

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng

Engelsk tekst skal inn her

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Transport omfatter forflytning av mennesker og gods både på sjø, bane, luft og veg. Transportsektoren er betydelig i norsk næringsliv og bidrar til et effektivt og godt samfunn. Vegtransport av gods er den transportform som har hatt størst fremgang de siste årene. Innen persontransporten er det størst økning i privatbilisme og flytransport. Økningen i godstransporten skyldes for en stor del bilens fleksibilitet og kravet til rasjonelle logistikkløsninger. Kundeorienterte løsninger med dør-til-dør-transport er et stikkord.

  Bedriftenes bilbruk øker i forbindelse med tjenestereiser med mer. Vårt nye samhandlings- og produksjonsmønster fører til at risikoen for at en uønsket hendelse skal inntreffe og at menneskene som er involvert i trafikk og transport blir belastet på en uheldig måte øker. Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2002-2011 beskriver tiltak i næringslivet for reisepolicy (kap. 13.2) og transportpolicy (kap. 13.3). Derfor har organisasjonene som er engasjert i sikkerhetstenkning tatt et initiativ til at internkontrollforskriften også gis en lovhjemmel i Vegtrafikkloven.

  Vegtransporten sysselsetter om lag 70 000 mennesker og er den sektoren, ved siden av helsesektoren, som har størst sykefravær i arbeidslivet. Et langt større antall er involvert i transport som en del av sin yrkesutøvelse. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er et lovpålagt arbeid som skal ivareta arbeidstakernes psykiske og fysiske arbeidsmiljø. Det er foretatt undersøkelser som viser at et stort antall av de ca 11 000 transportbedriftene vi har i Norge ikke har et tilfredsstillende HMS-system. Erfaringer viser dog at mange har et godt utviklet opplegg for å ivareta arbeidstakernes helse- miljø og sikkerhet, men at implementeringen av et HMS-opplegg i bedriftene er en kritisk fase.

  Bedrifter med en utstrakt bilbruk i næringen eller arbeidstakere med stor bruk av bilbruk i tjeneste er ofte ikke bevisst den trafikale eksponeringen som et HMS-spørsmål. Derfor er dette i mange tilfeller utelatt fra bedriftens HMS-tenking. Overgangen fra tanker og skrevne ord til gjennomføring og praksis er ofte vanskelig. Dette viser også en undersøkelse foretatt av SINTEF på slutten av 90 tallet.

  Bestemmelser i rådsdirektiv 2003/59/EF setter krav til innhold i utdanningen av yrkessjåfører. Kravene legger føringer for hvilke HMS-relaterte kunnskaper yrkessjåførene skal ha. Dette har derfor stor betydning for alle yrkessjåfører og i særlig grad utdanning av førere.

  Dette studiet tar sikte på å gi kunnskaper i HMS, formidling - og implementeringevne, slik at sikkerhetstenking blir en del av kulturen i transportbedrifter og andre bedrifter med reisevirksomhet som en del av sin hverdag. Studiet vil bidra til en kompetanseheving også i transportnæringen. Studieplanen er utviklet gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trygg Trafikk og Finansnæringens Hovedorganisasjon.
  Studiet skal legge til rette for studentenes tilegnelse av kunnskaper og holdninger og skal gi en faglig bakgrunn for undervisning i modul 2 av grunnutdanning av yrkessjåfører, jfr rådsdirektiv 2003/59/EF.

  Studiet organiseres i to emner. Emnet Helse- miljø- og sikkerhetsarbeid vil tilrettelegge for ervervelsen av kunnskaper om mennesket i jobbsammenheng og organisert virksomhet samt hvorfor samfunnet gir pålegg om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, Studenten skal kunne vurdere risiko i arbeidsforhold og kunne finne fram til tiltak for å gjøre arbeidssituasjonen trygg i forhold til HMS-tenkningen samt å evaluere tiltak som er gjort. I emnet Veiledning vil studenten erverve seg kunnskap om pedagogiske arbeidsmåter som er tilpasset veiledning av voksne mennesker, og oppnå ferdigheter i veiledning av kolleger og bedrifter.

  Opptakskrav og rangering

  For undervisningsrett i henhold til Yrkessjåførdirektivet (2003/59/EF bl.a. ledd 12) henvises til ny §29 i Vegtrafikkloven.

  Forventet læringsutbytte

  Studiet skal legge til rette for studentenes tilegnelse av kunnskaper og holdninger og skal gi en faglig bakgrunn for undervisning i modul 2 av grunnutdanning av yrkessjåfører, jfr rådsdirektiv 2003/59/EF.

  Studiet skal også bidra til et bedre arbeidsmiljø med vekt på helse, miljø og sikkerhet innen transport- og trafikkrelaterte virksomheter samt gi studenten ferdigheter og kunnskaper slik at han kan fungere som veileder for med vekt på opplæring og gjennomføring av HMS i bedrifter med reise- eller transportvirksomhet.

  Dette skal skje gjennom:

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er organisert som deltidsstudie over to semester. Det organiseres ved samlinger og er derfor tilpasset kursdeltakere som er i arbeid. Det vil brukes både ukes- som helgesamlinger, 5-6 totalt. Bearbeiding av stoffet under samlingene vil i stor utstrekning skje gjennom problembasert undervisning i arbeidsgrupper. Studentenes egne kunnskaper og erfaringer vil være en viktig ressurs under samlingene. Deres aktive medvirkning forventes i diskusjoner, i gruppearbeid og ved presentasjoner av arbeidet.

  Studentene organiseres i grupper, som mellom samlingene skal samarbeide med problemløsing, gjerne gjennom det elektroniske klasserommet Fronter. I tillegg legges det vekt på individuelle studier mellom samlingene. I studiet inngår en større selvvalgt prosjektoppgave innen helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid.

  Studiet organiseres i to emner.

  Emnet YSD920 Helse- miljø- og sikkerhetsarbeid vil tilrettelegge for ervervelsen av kunnskaper om mennesket i jobbsammenheng og organisert virksomhet samt hvorfor samfunnet gir pålegg om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, Studenten skal kunne vurdere risiko i arbeidsforhold og kunne finne fram til tiltak for å gjøre arbeidssituasjonen trygg i forhold til HMS-tenkningen samt å evaluere tiltak som er gjort.

  I emnet YSD925 Veiledning vil studenten erverve seg kunnskap om pedagogiske arbeidsmåter som er tilpasset veiledning av voksne mennesker, og oppnå ferdigheter i veiledning av kolleger og bedrifter.

  Vurdering

  Det er obligatorisk deltakelse på samlingene, med godkjent fravær inntil 15 %. Det er videre obligatorisk innlevering av arbeidskrav. Begge disse krav må oppfylles for å få tilgang til å avlegge eksamen i emnene.

  Studenten kan be om individuell veiledning under studiet.

  Vurderingsordningene er ytterligere beskrevet i hver enkelt emnebeskrivelse.      

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studiet gir en formell kompetanse for undervisning innen modul 2, Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, grunnutdanning av yrkessjåfører.

  Fullført og bestått studie i HMS og Transportsikkerhet kvalifiserer til å arbeide som HMS-rådgiver i bedrifter med transport- eller reiserelatert virksomhet.

  Studiet kan gå inn som en del av høgskolens gradssystem.

  Studieevaluering

  Det vil gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil brukes av avdeling for Trafikklærerutdanning i den videre evalueringen av studiet, sammen med emneevalueringer, programevalueringer, og data fra HiNTs evaluering av det helhetlige læringsmiljøet. Sluttrapportene fra studieevalueringen gjøres tilgjengelig for studentene.

  Kostnader

  Det er studieavgift på dette studiet.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Vår
  YSD925, Veiledning 15 15
  YSD920, Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid 15 15
  Sum studiepoeng 30 30